Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Aktuality:

Festival vzdělávání a XXIV. Veletrh středních škol 2018

Kde?

Brněnské výstaviště v pavilonu G1 a G2

Kdy?

Čtvrtek 22. 11. 2018 od 9:00 do 18:00

Pátek 23. 11. 2018 od 9:00 do 18:00

Sobota 24. 11. 2018 od 9:00 do 17:00

 

Informace:

Pokud žák podává dvě přihlášky, obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí škol a oborů na obou přihláškách. Jinak jsou přihlášky neplatné. Každá přihláška musí být opatřena orifinálními podpisy a razítky.

Informace k přijímacímu řízení a o volných místech na SŠ: http://www.jmskoly.cz

Základní informace o jednotné přijímací zkoušce: http://www.cermat.cz

Další informace o přijímacím řízení a jednotné přijímací zkoušce: http://www.msmt.cz/

Zápisové lístky:

Zápisové lístky žákům přijatým na víceletá gymnázia vydává výchovná poradkyně Lenka Mynářová po předložení rozhodnutí o přijetí.

Zápisové lístky žákům přijatým na střední školy (9. ročník) vydává výchovný poradce Roman Růžička.

Pokud žák ztratí nebo zničí zápisový listek, bude mu na základě písemné žádosti a čestného prohlášení zákonných zástupců vydán náhradní zápisový lístek

Zápisový lístek musí odevzdat žák na danou SŠ do 10 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Okaz na ilustrační testy pro rok 2018

http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-k-jednotne-prijimaci-zkousce-1404035415.html

Žáci 9.ročníku jsou průběžně informováni v třídnických hodinách.

Roman Růžička, výchovný poradce, tel. 541 321 507/kl. 21, r.ruzicka@zshoracke.org

konzultační hodiny: úterý 14.45 – 15.15 hodin nebo dle domluvy / pro žáky 9.ročníku

Lenka Mynářová, výchovná poradkyně, tel.541 321 507/kl.31, l.mynarova@zshoracke.org

konzultační hodiny: čtvrtek 13.45 – 14.15 nebo dle domluvy /pro uchazeče o víceletá gymnázia

  • Všichni žáci devátého ročníku a žáci hlásící se na víceletá gymnázia dostali současně s vysvědčením jednu přihlášku s doplněnými známkami za poslední tři klasifikační období.
  • Všechny střední školy i gymnázia zveřejnily kritéria přijímacího řízení na webových stránkách. 
  • Od 1.2. 2019 je možné  podávat přihlášky k potvrzení na ZŠ. Doporučuji přihlášku několikrát okopírovat, dva formuláře se podávají na školy, jeden je vhodné si uschovat pro případná další kola v případě nepřijetí v 1.kole. Přihlášky dá každý žák nejdříve třídnímu učiteli k ověření známek.  Výchovná poradkyně přihlášky eviduje, nechá potvrdit ŘŠ a většinou do druhého dne vrátí potvrzenou přihlášku zpět.
  • Obě přihlášky se vyplňují stejně. 
  • Přihlášky je potřeba podat nejpozději 1.března 2019.
  • Informační zdroje:
  • http://www.statniprijimacky.cz/cestina​
  • http://www.statniprijimacky.cz/matematika/matematika-2018​

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

www.jmskoly.cz

http://www.atlasskolstvi.cz/

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html.

Na nástěnce vedle kabinetu VP jsou pravidelně aktualizovány potřebné informace. V tomto období se týká především dnů otevřených dveří. Většinu informací lze zjistit i na webových stránkách středních škol a gymnázií. Pravidelné informace budou i na webových stránkách školy.

 

Podávání přihlášek – uchazeč VŽDY podává přímo řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí. 

Přijímací zkoušky – vždy stanoví ředitel školy

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

leden 2019

Konzervatoř

leden 2019

1. kolo - SŠ (maturitní obory) se zkouškami organizovanými Cermatem (ČJL, M)

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

12. 4. 2019 a 15.4.2019

13. 5. 2019 a 14. 5. 2019

Šestileté a osmileté

16. 4. 2019 a 17.4.2019

13. 5. 2019 a 14. 5. 2019

 

 

Případná další kola stanoví ŘŠ.

 

Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a na konzervatoře

- kritéria přijímacího řízení pro tyto obory jsou zvěřejněna do 31.10. 2018

- v rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky

-přihlášky se podávají řediteli střední školy do 30. 11. 2018

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

- není-li naplněn počet žáků, lze vyhlásit další kola přijímacího řízení v řádných termínech

- pokud není žák přijat na tento typ školy nebo na školu nehodlá nastoupit, může si opět podat do 1.března dvě přihlášky

- je možné vzít zápisový lístek zpět v případě přijetí na SŠ v 1.kole

- v rámci prvního kola přijímacího řízení do oboru vzdělání, jehož součástí je talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2019; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2019. Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. října 2018.

- přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 15. ledna do 31. ledna 2019; přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy 2 termíny talentové zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

1. kolo přijímacího řízení středních škol - řádný termín

- kritéria přijímacího řízení jsou zvěřejněna do 31. 1. 2019 a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení

- v rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky

- přihlášky se podávají řediteli střední školy do 1. 3. 2019

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

Náhradní termín přijímací zkoušky

- Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu, který je stanoven na 13. a 14. 5. 2019

Další kola přijímacího řízení

- kritéria pro další kola přijímacího řízení jsou zveřejněna nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení

- není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

- není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

- každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát, započítává se vždy lepší výsledek

- doporučuje se vykonat JPZ v obou termínech, zvyšuje se tím možnost lepšího výsledku

JPZ se konají z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace

- v 1. řádném termínu, tj. u čtyřletých oborů 12. 4. 2019 a u víceletých oborů 16. 4. 2019 koná uchazeč JPZ na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí

- ve 2. řádném termínu, tj. u čtyřletých oborů 15. 4. 2019 a u víceletých oborů 17. 4. 2019 koná uchazeč JPZ na škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

Výsledky přijímacího řízení

- Cermat zpřístupní výsledky JPZ nejpozději do 28. 4. 2019, ředitel SŠ následně vydá rozhodnutí o přijetí nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků JPZ

- pokud žák nekoná žádnou přijímací zkoušku, zveřejní ředitel rozhodnutí o přijetí od 22. do 30. 4. 2019

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ

- odvolání se podává písemně řediteli SŠ ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Uchazeči s SVP

- podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, rozhodne ředitel SŠ o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ (nejčastěji se navyšuje časový limit)