Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Aktuality:

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny 15. 5. 2024 v DiPSy a na veřejně přístupném místě na SŠ. Co dělat, když žák nebyl přijat, naleznete zde, v ukrajinštině zde.

Střední školy, které vypisují 2. kolo přijímacího řízení, naleznete zde.

Přejeme našim žákům hodně štěstí a úspěchů u přijímacím zkoušek!

Procvičování na přijímací zkoušky

Doporučuje se zvolit 3. střední školu takovou, kde je největší pravděpodobnost přijetí (tzv. jistota). V případě nepřijetí na žádnou SŠ v 1. kole lze předpokládat, že bude ve 2. kole výběr SŠ omezený, jelikož budou všechna místa obsazena již z 1. kola. 

Nejčastější otázky a odpovědi - podávání přihlášek na SŠ 

Podrobné informace - legislativa

 -Vyhláška č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři účinná od 1. 1. 2024

Zákon 421/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2024

- Stručné informace naleznete níže


Doplňující informace

- Videonávody, jak vyplnit přihlášku v elektronickém informačním systému, jak podat přihlášku výpisem ze systému, jak funguje algoritmus přijímacích zkoušek naleznete na https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

- Webové stránky k přihláškám na SŠ

Informace o digitalizaci přijímacího řízení na SŠ v roce 2024 - prezentace ze schůzky s rodiči žáků 9. tříd

Informace o digitalizaci přijímacího řízení na SŠ v roce 2024 - prezentace ze schůzky s rodiči žáků 5. tříd

- Informace pro uchazeče a zákonné zástupce

- Algoritmus, který rozhodne o umístění uchazečů

Exkurze a přednášky v rámci kariérového poradenství

Porovnání výsledků přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka žáků 9. ročníku naší školy s průměrem Česka

Počty přijatých žáků z naší školy na střední školy

- Žáci 9. ročníku jsou pravidelně informování v třídnických hodinách (mimo jiné prezentacemi SŠ), aktuální informace (např. dny otevřených dveří na SŠ) mohou získávat také na nástěnce vedle kabinetu výchovného poradce, na webových stránkách jednotlivých SŠ, na Veletrhu SŠ, na tomto místě.

- Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. upravuje obory vzdělání, pro které není nutná zdravotní způsobilost, a to v části Zdravotní omezení podle přílohy č. 2.


Termíny přijímacích zkoušek v roce 2024:

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění

od 2. 1. do 15. 1. 2024

Talentová zkouška pro konzervatoř

od 15. 1. do 31. 1. 2024

Talentová zkouška pro Gymnázium se sportovní přípravou

od 2. 1. do 15. 2. 2024

1. kolo - SŠ (maturitní obory) se zkouškami organizovanými Cermatem (ČJL, M)

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

12. 4. 2024 a 15. 4. 2024

29. 4. 2024 a 30. 4. 2024

Šestileté a osmileté

16. 4. 2024 a 17. 4. 2024

29. 4. 2024 a 30. 4. 2024


 


 

Případná další kola stanoví ŘŠ.


Odkazy (průběžně aktualizujeme)

- Příprava na přijímací zkoušky s ČT edu: Cyklus videí Nebojte se matematiky s reálnými příklady z minulých let a řadou možností k procvičování.  A videa i pracovní listy k češtině a její gramatice či k práci s textem

- Aktuální informace

- Atlas školství se seznamem SŠ

- Informace pro žáky 9. ročníku pocházející z Ukrajiny

- Jak záznamový arch vyplnit a jakou propisovací tužkou

- průvodce Kam po devítce

- Přijímačky bez obav aneb příprava na jednotnou přijímací zkoušku: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav

- Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/InspIS-SETmobile-Priprava-na-prijimaci-zkousky-pre

- Podcasty zajímavých osobností z různých oborů (získáš představu o některých oborech): Spotify: https://lnkd.in/d49PZbFW        Apple Podcasts: https://lnkd.in/dSnh2WUJ       Google Podcasts: https://lnkd.in/d8bpK9pFe

- Coztebebude

- webové stránky jednotlivých SŠ

- informace o jednotlivých povoláních

- informace k přijímacímu řízení a o volných místech na SŠ

- informační systém Infoabsolvent

- další informace o přijímacím řízení a jednotné přijímací zkoušce

- informace pro uchazeče na SŠ s talentovou zkouškou

- ilustrační testy Cermat z předchozích roků

- informace o úpravách podmínek přijímacího řízení


Kariéroví poradci

Mgr. Roman Růžička, výchovný poradce, kariérový poradce pro žáky 9. ročníku

tel.: 541 321 507/kl. 21, r.ruzicka@zshoracke.org

konzultační hodiny: úterý 13:30 - 14:00 nebo dle domluvy 

Mgr. Lenka Mynářová, výchovná poradkyně, kariérová poradkyně pro uchazeče o víceletá gymnázia

tel.: 541 321 507/kl.31, l.mynarova@zshoracke.org

konzultační hodiny: pondělí 13:45 - 14:15 nebo dle domluvy  

Mgr. Klára Procházková, školní psycholožka, zajišťuje testy profesní orientace pro žáky 9. ročníku

mob.: +420 778 403 760, tel.: 541 321 507/kl.11, k.prochazkova@zshoracke.org

konzultační hodiny: HN - středa 12:30 - 13:00 nebo dle domluvy

Mgr. Věra Suchánková, školní psycholožka, zajišťuje testy profesní orientace pro žáky 9. ročníku

tel.: 541 321 507/kl.11, v.suchankova@zshoracke.org

konzultační hodiny: HN - pondělí 14:00 - 14:30, U - středa 12:30 - 13:00 nebo dle domluvy


Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, na konzervatoře a do oboru Gymnázium se sportovní přípravou

- Kritéria přijímacího řízení zveřejněna do 31. 10. 2023 na webových stránkách SŠ

- Podávání přihlášek probíhá jako dříve - papírové přihlášky, pokud žák podává dvě přihlášky, obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí škol a oborů na obou přihláškách

- Přihlášky se podávají na příslušnou střední školu do 30. 11. 2023 

- V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky

- Pozvánku (místo, datum, čas, pomůcky) ke zkoušce zašle ředitel SŠ 14 dnů před konáním zkoušky, u konzervatoře 7 dnů před konáním zkoušky

- U oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou se kromě talentové zkoušky koná následně jednotná přijímací zkouška v řádných termínech uvedených výše

- Pokud není žák přijat na tento typ školy nebo na školu nehodlá nastoupit, může si opět podat do 20. 2. 2024 tři přihlášky a upravit prioritizaci v informačním systému do 15. 3. 2024


Přijímání do oborů bez talentové zkoušky

- Kritéria přijímacího řízení zveřejněna do 31. 1. 2024 na webových stránkách SŠ a v informačním systému

- Ředitel SŠ může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky

- Prospěch ze ZŠ je volitelné kritérium pro přijetí na SŠ


Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

- JPZ se koná z českého jazyka a literatury (zkouška trvá 60 minut a povolenou pomůckou je propisovací tužka) a z matematiky a její aplikace (zkouška trvá 70 minut a povolenými pomůckami jsou propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby). První se koná vždy přijímací zkouška z matematiky, poté z českého jazyka a literatury.

- Při zkoušce si nechejte na lavici psací a rýsovací potřeby. Na lavici mohou být položeny klasické hodinky pro sledování času. Mobilní telefony musí být vypnuté a uložené v tašce. Je povoleno jíst a pít, jídlo a nápoje nesmí být ale umístěny na lavici.

- Jako psací potřeba je povolena pouze modře nebo černě píšící propisovací tužka, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně, nepovolenými pomůckami jsou např. mobilní telefony, chytré hodinky či jiné komunikační prostředky, kalkulačky,...

- V konstrukčních úlohách z matematiky používejte obyčejnou tužku a rýsovací potřeby, vše narýsované v záznamovém archu obtáhněte propisovací tužkou.

- Poznámky můžete dělat do testového sešitu (nehodnotí se). Nezapomeňte své odpovědi zapsat čitelně do záznamového archuHodnotí se pouze to, co je uvedeno v záznamovém archu.

-  Základní informace o JPZ

- Základní informace a instrukce k vyplňování záznamového archu naleznete na 1. straně testového sešitu

- Ilustrační testy a testy z předchozích roků k procvičování a přípravě na JPZ

- Pozvánku (místo, datum, čas, pomůcky) k JPZ zašle ředitel SŠ 14 dnů před konáním zkoušky

- Cermat určí 1. března místo konání JPZ uchazečem, a to jednu ze škol s oborem vzdělání
s maturitní zkouškou, kam se uchazeč hlásí. Na oba termíny může být určena stejná škola.

- V případě výběru jednoho maturitního oboru se JPZ koná dvakrát

- Řádné i náhradní termíny jsou zveřejněny výše

- Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu


Přihlášky a prioritizace oborů

Nejčastější otázky a odpovědi - podávání přihlášek na SŠ 

- Lze podat 3 přihlášky na 3 obory SŠ, v rámci jedné školy musí jít o různé obory vzdělání:

1. v DIPSY s ověřením identity zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identifikace:

 • vyplnění elektronické přihlášky v informačním systému a vložení příloh (sken nebo fotka)
 • uchazeč získá registrační číslo v informačním systému

Výhody:

 • NEJRYCHLEJŠÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ ZPŮSOB, protože:
 • veškeré informace naleznete na jednom místě: o školách, oborech, podmínkách přijetí, počtu přihlášených v minulých letech
 • výběr SŠ a oborů v nabídce
 • předvyplněné osobní údaje z registru obyvatel
 • nahrajete přílohy (sken nebo fotka) přímo do systému - vidíte, které přílohy každá škola vyžaduje
 • komunikace se SŠ v systému
 • pozvánka k přijímacím zkouškám v systému
 • výsledky a opravený záznamový arch v systému

2. výpisem z DIPSY - bez ověření identity zákonného zástupce:

 • vyplnění elektronické přihlášky v informačním systému a vložení příloh (sken nebo fotka) a následné podání vytištěného a podepsaného papírového výpisu (bez papírových příloh) s unikátním identifikačním kódem z informačního systému na všechny SŠ (osobně, poštou, datovou schránkou)
 • uchazeč získá na výpisu registrační číslo

Výhody:

 • veškeré informace naleznete na jednom místě: o školách, oborech, podmínkách přijetí, počtu přihlášených v minulých letech
 • výběr SŠ a oborů v nabídce

Nevýhody:

 • nutnost vyplnění osobních údajů
 • nutnost doručit podepsaný papírový výpis do každé školy
 • pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána doporučeným dopisem
 • výsledky pouze na veřejně přístupném místě ve SŠ

3. přihláška na tiskopisu:

 • vyplnění tiskopisů přihlášek, pořadí oborů musí být na všech přihláškách shodné 
 • poté doručení tiskopisu přihlášky na všechny SŠ včetně příloh v listinné podobě (poštou, osobně, datovou schránkou) - ředitel 1. SŠ zaeviduje všechny přihlášky do informačního systému
 • uchazeč získá registrační číslo prostřednictvím ředitele 1. SŠ v pozvánce k přijímacím zkouškám, která bude zaslána doporučeným dopisem (u nematuritních oborů bude zasláno registrační číslo doporučeným dopisem)
 • tiskopis přihlášky v pdf
 • Pro editaci údajů: tiskopis přihlášky v xlsx

Nevýhody:

 • nutnost vyplnění osobních údajů
 • dohledání a vyplnění údajů o školách a oborech - přesný název, kód oboru
 • přílohy v listinné podobě ke každé přihlášce do každé školy
 • nutnost doručit papírový tiskopis do každé školy - časově náročné
 • pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána doporučeným dopisem
 • výsledky pouze na veřejně přístupném místě ve škole

- Celkově si tedy uchazeč může podat 5 přihlášek (2  přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30.11. 2023 a 3 přihlášky do oborů bez talentové zkoušky do 20. 2. 2024)

- Prioritizace SŠ na přihlášce: největší zájem o školu na prvním místě, zohledňuje se pořadí - po podání nelze měnit:

 • na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole
 • na druhé místo uvedete obor, kam má být uchazeč přijat, když se nedostane do oboru na prvním místě
 • na třetí místo uvedete obor, kam má být uchazeč přijat, pokud se nedostane ani do prvního, ani do druhého oboru

Pokud jste podali přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a budete v únoru podávat další až 3 přihlášky do oborů bez talentové zkoušky, doplníte do pořadí dle priority i obory vzdělání s talentovou zkouškou, seřadíte tedy dle priority až 5 škol

- Výhody a nevýhody různých forem podání přihlášek

- Termín odevzdání přihlášek: od 1. 2. do 20. 2. 2024

- Videonávody, jak vyplnit přihlášku v elektronickém informačním systému, jak podat přihlášku výpisem ze systému, jak funguje algoritmus přijímacích zkoušek naleznete na https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html


Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (známky z vysvědčení)

- Známky z vysvědčení se nově dokládají formou přílohy (sken nebo fotku nahrajte do informačního systému, nebo si dokument několikrát okopírujte podle počtu podávaných přihlášek a kopii doručte s přihláškou na každou SŠ), nepotvrzují se na přihlášce, jako tomu bylo dříve, vždy si ale ponechte originál každé přílohy pro případ, že by si ho SŠ vyžádala

- Naše škola bude s pololetním výpisem z vysvědčení vydávat potvrzení známek, resp. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání


 Zdravotní způsobilost

- Vydává lékař a vkládá se formou přílohy jako sken nebo fotka do informačního systému, nebo se podává kopie s přihláškou na každou SŠ, nepotvrzuje se na přihlášce, jako tomu bylo dříve, vždy si ale ponechte originál každé přílohy pro případ, že by si ho SŠ vyžádala

- Na potvrzení od lékaře musí vždy být uveden správný kód oboru/oborů vzdělání - na jednom formuláři může být více oborů - lze udělat sken, fotku, nebo okopírovat


IZO (resortní identifikátor základní školy)

- Jedná se o údaj, pod kterým je škola vedena v rejstříku škol - v případě naší školy je IZO: 049465481


Doklad o splnění povinné školní docházky

- Dokladem o splnění povinné školní docházky je vysvědčení z konce 9. třídy, které žáci obdrží na konci června, poté doručí na SŠ. V případě tohoto dokumentu musí být tedy doložení posunuto nejdříve na červenec (nelze doložit v únoru při podávání přihlášek)


Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

- Tito uchazeči vloží formou přílohy sken nebo fotku platného doporučení školského poradenského zařízení do informačního systému, nebo podají kopii platného doporučení školského poradenského zařízení s přihláškou na každou SŠ - SŠ pak upraví podmínky pro konání JPZ (nejčastěji se navyšuje časový limit nebo je umožněno používání kompenzačních pomůcek), naše škola žádné doporučení nevydává

- Vždy si ale ponechte originál každé přílohy pro případ, že by si ho SŠ vyžádala

- Úpravy podmínek přijímacího řízení pro žáky s SVP, žáky pobývající dlouhodobě v zahraničí a žáky z Ukrajiny


U kolonky Žádosti je uvedeno "Žádám o konání zkoušky z matematiky v polštině"

- Polština je jediným jazykem uznávané národnostní menšiny, která má u nás povolenou výuku v jazyce národnostní menšiny

- Uchazeči s dočasnou ochranou (uchazeči z Ukrajiny) přikládají připravený formulář zvláště a na tiskopise nic nezaškrtávají. Případně mohou dopsat do volného pole v části ,,Další součásti přihlášky“, že formulář bude součástí příloh


Uchazeči z Ukrajiny s dočasnou ochranou

- Žáci z Ukrajiny s dočasnou ochranou - úprava podmínek pro konání přijímacích zkoušek, stručný přehled naleznete zde

- Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou ochranou.pdf

- Pro editaci údajů: Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou ochranou.xlsx


Cizinci, kteří spadají pod režim § 20 odst. 4 školského zákona

- Podle § 20 odst. 4 školského zákona uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Rozdílem bude, že postup nelze uplatnit u uchazečů, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole v České republice (byť například v 9. ročníku ZŠ). Tito uchazeči mají možnost navštívit školské poradenské zařízení, které jim může přiznat navýšení času u písemných testů a překladový slovník.


Cizinci s nedostatečnou znalostí češtiny, kteří nemají dočasnou ochranu ani nespadají pod § 20 odst. 4 školského zákona

- Uchazeči, kteří mají nedostatečnou znalost češtiny, ale nesplňují výše uvedenou podmínku § 20 odst. 4 mohou získat možnost uzpůsobení přijímacích zkoušek na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Na základě tohoto doporučení mohou žáci získat prodloužení doby konání přijímací zkoušky (z ČJL i matematiky shodně) a použití překladového slovníku. Vydané doporučení přiloží k přihlášce.


Výsledky přijímacího řízení

- Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %

- Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek z každého předmětu zvlášť, tedy z písemného testu českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky

- U jednotných přijímaček rozhoduje zejména to, kolik žáků napíše test lépe než vy

- Algoritmus, který rozhodne o umístění uchazečů 

- Výsledky budou zveřejněny 15. 5. 2024 v informačním systému a na veřejně přístupném místě ve SŠ pod registračním číslem

- Centrum uchazeči zpřístupní výsledky testů a vyplněné záznamové archy na základě prokázání
totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci nebo na základě zadání identifikačního kódu

- Písemné rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se nevyhotovuje

- Zápisový lístek je zrušen

- Odvolání lze pouze v případě pochybení v řízení, a to do 3 pracovních dnů od zveřejnění


Vzdání se práva na přijetí

- Existuje možnost vzdát se místa na škole, kam jste přijati, ale ztratíte tím celé 1. kolo a budete se muset na volná místa hlásit ve 2. nebo v dalších kolech - nebude to tedy tak, že se přesunete na další školu z přihlášky.


Další kola přijímacího řízení

- Volná místa pro další kola přijímacího řízení naleznete zde: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/volna-mista-na-strednich-skolach-v-jihomoravskem-kraji-pro-skolni-rok-20202021 nebo na webových stránkách jednotlivých SŠ

- Kritéria pro další kola přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách SŠ 

2. kolo přijímacího řízení

- Obdobné podmínky jako v 1. kole: zohlední se výsledky JPZ z 1. kola a ostatní zkoušky proběhnou 8. 6. - 12. 6. 2024

- Do 2. kola maturitního oboru se může hlásit pouze uchazeč, který v 1. kole psal JPZ (tedy hlásil se na maturitní obor) - pokud jste se v 1. kole nehlásili na maturitní obor a nepsali JPZ, nemůžete podat přihlášky do 2. kola maturitního oboru

- Lze podat 3 přihlášky do 24. 5. 2024, výsledky bude zveřejněny  21. 6. 2024

3. a další kola přijímacího řízení

- Na základě rozhodnutí ředitele SŠ - nezohledňují se výsledky JPZ z 1. kola, kritéria přijetí stanovuje ředitel dané SŠ

Hodně úspěchů v přijímacím řízení!