Nadaní žáci

Na naší škole vzděláváme děti v duchu daltonských principů, svoboda, zodpovědnost a spolupráce. Snažíme se o maximální rozvoj individuálních schopností a možností dítěte a o podporu nadání dětí.
Nadané děti vykazují mimořádnou úroveň schopností nebo dovedností v jedné nebo více oblastech jako je například matematika, hudba, jazyky nebo malířství, tanec, sporty. Vývoj schopností nebo talentu je celoživotní proces. U malých dětí se nadání může projevit vynikajícím výkonem v testech, schopností rychle se učit ve srovnání s vrstevníky, nebo jako mimořádný výkon v určité oblasti.
Tyto děti mají specifické vzdělávací potřeby. Abychom zabezpečili jejich optimální vývoj, snažíme se umožnit jim, aby se v určitých oblastech, které korespondují s jejich schopnostmi a zájmy, vzdělávali odlišně než jejich vrstevníci podle jejich nadání a zájmu. Proto hledáme možnosti jak schopnosti dětí rozvíjet a výkony v určité oblasti dále posouvat na vyšší úroveň.
V průběhu výuky se zaměřujeme na podporu a rozvoj nadaných dětí nabídkou rozšiřujícího učiva v daltonských blocích, kde mohou děti využít nabídku nadstandardních učebních materiálů, úkolů při kterých využívají encyklopedií, odborné literatury nebo informací z internetu. Své schopnosti mohou také rozvíjet při skupinové práci, komunikační dovednosti, schopnost spolupracovat, organizovat, nebo vést tým, což uplatňují také v různých projektech třídních, ročníkových i celoškolních.
Kromě toho mají děti možnost rozvíjet různé druhy nadání podle svých zájmů mimo výuku v řadě zájmových kroužků, jako například deskové hry, programování a robotika, kroužek řešení logických úloh a sudoku, šachový kroužek, kroužek FIE, čtenářký kroužek, různé kroužky angličtiny, keramika , sportovní kroužky.
Děti, které jsou diagnostikovány jako mimořádně nadané, jsou vzdělávány podle individuálního vzdělávacího plánu podle doporučení pedagogicko - psychologické poradny s využitím doporučených materiálů.