Nadaní žáci

Na naší škole vzděláváme děti v duchu daltonských principů, svoboda, zodpovědnost a spolupráce. Snažíme se o maximální rozvoj individuálních schopností a možností dítěte a o podporu nadání dětí. Nadané děti vykazují mimořádnou úroveň schopností nebo dovedností v jedné nebo více oblastech jako je například matematika, hudba, jazyky nebo malířství, tanec, sporty. Vývoj schopností nebo talentu je celoživotní proces. U malých dětí se nadání může projevit vynikajícím výkonem v testech, schopností rychle se učit ve srovnání s vrstevníky, nebo jako mimořádný výkon v určité oblasti. Tyto děti mají specifické vzdělávací potřeby. Abychom zabezpečili jejich optimální vývoj, snažíme se umožnit jim, aby se v určitých oblastech, které korespondují s jejich schopnostmi a zájmy, vzdělávali odlišně než jejich vrstevníci podle jejich nadání a zájmu. Proto hledáme možnosti jak schopnosti dětí rozvíjet a výkony v určité oblasti dále posouvat na vyšší úroveň. V průběhu výuky se zaměřujeme na podporu a rozvoj nadaných dětí nabídkou rozšiřujícího učiva v daltonských blocích, kde mohou děti využít nabídku nadstandardních učebních materiálů, úkolů při kterých využívají encyklopedií, odborné literatury nebo informací z internetu. Své schopnosti mohou také rozvíjet při skupinové práci, komunikační dovednosti, schopnost spolupracovat, organizovat, nebo vést tým, což uplatňují také v různých projektech třídních, ročníkových i celoškolních. Kromě toho mají děti možnost rozvíjet různé druhy nadání podle svých zájmů mimo výuku v řadě zájmových kroužků, jako například deskové hry, programování a robotika, kroužek řešení logických úloh a sudoku, šachový kroužek, kroužek FIE, čtenářký kroužek, různé kroužky angličtiny, keramika , sportovní kroužky. Děti, které jsou diagnostikovány jako mimořádně nadané, jsou vzdělávány podle individuálního vzdělávacího plánu podle doporučení pedagogicko - psychologické poradny s využitím doporučených materiálů.

Nadání je dar, který je potřeba rozvíjet…

Naše škola je zapojena do projektu Podpora vzdělávání nadaných žáků. V loňském roce se naši čtvrťáci zúčastnili screeningové psychodiagnostické šetření, které bylo zaměřeno na identifikaci nadaných dětí. V tomto projektu budeme pokračovat i v tomto školním roce a nově i s našimi prvňáčky.

Rozumově mimořádně nadané děti jsou v učivu velmi vyspělé, rychle se učí, mají dobrou paměť, obsáhlou slovní zásobu, zvládají složité myšlenkové operace a chápou složité souvislosti. Mohou se ale také potýkat s určitými nerovnoměrnosti ve vývoji.

Uvědomujeme si, že nadané děti se mohou zdát, že jsou v učivu napřed a tím pádem nepotřebují žádnou podporu učitelů, a proto se snažíme jejich potenciál specificky rozvíjet, zajistit jim pro jejich optimální rozvoj respektující přístup a podporu učitelů, možnost řešit ve škole i náročnější úkoly, učit se v souvislostech, mít příležitost ponořit se do řešení složitějších problémů, ale i prostor učit se něco zcela nového, co ještě neznají, ale také umět se učit, tj. řídit své učení, navrhovat strategie, postup řešení, hodnotit svoji práci či kontrolovat. Stejně důležitý je i rozvoj v psychosociálních dovednostech i praktických situacích.

Naše škola také spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou Kohoutova a Voroněžská, které nadání dětí diagnostikují a na základě vyšetření dítěte sestaví písemnou zprávu pro zákonné zástupce dítěte a písemné doporučení pro školu. Zpráva i doporučení nabízejí rodičům i učitelům řadu tipů, jak dále podpořit rozvoj nadaného dítěte. https://www.pppbrno.cz/cs/zkusebni-stranka/kohoutova/,http://archiv-nuv.npi.cz/t/pedagogicko-psychologicka-poradna-voronezska-voronezska-5.html

V naší škole pořádáme řadu zájmových kroužků, ve kterých si děti mohou rozvíjet svá specifická nadání. https://www.zshoracke.org/node/26 a také se mohou účastnit řady soutěží (Logická olympiáda, Mateso, Matematická olympiády a další).

Odkazy k otázce nadaných dětí:

https://www.nadanedeti.cz/

http://www.centrumnadani.cz/

https://mensa.cz/

https://www.chytredeti.cz/

https://bioskop.muni.cz/

https://www.nadanedite.cz/

https://talentovani.cz/