Začít spolu

Logo Začít spolu

Naše škola patří do sítě daltonských škol v ČR. Daltonský princip podporuje aktivní práci dětí, klade důraz na rozvoj jejich samostatnosti a vzájemnou spolupráci. Děti jsou vedeny k sebehodnocení v ústní i písemné podobě. Pracují podle týdenních plánů, vytváří si svá portfolia. Více informací nalezete na našich webových stránkách: https://www.zshoracke.org/vyuka/dalton

Daltonský program má velice blízko k programu Začít spolu. Oba alternativní směry mají mnoho společných znaků. Další informace jsou k dispozici zde: http://www.alternativniskoly.cz/

Na jaře v roce 2014 přišli za paní ředitelkou rodiče předškoláků, kteří by chtěli se školou úzce spolupracovat, s prosbou otevřít třídu s programem Začít spolu. Vedení školy jim vyhovělo, proto vznikla ve školním roce 2014 – 2015 první třída s tímto programem.

Začít spolu podporuje u dětí využívání jejich vlastního potenciálu, aby se učily na základě vnitřní motivace a učení pro ně bylo atraktivní. Děti jsou pak aktivní, chtějí věcem přijít na kloub a svůj pobyt ve škole považují za smysluplný.

Program je od začátku postaven na spolupráci s rodinami. Ty se mohou s budoucí třídní učitelkou setkat ještě dříve, než školní rok pro prvňáčky začne, mohou se podílet na přípravě a výzdobě třídy. Během školního roku společně plánují výlety, projekty, výtvarné dílny, dopoledne s rodiči ve škole nebo odpolední tvoření.

Ve třídě Začít spolu je podporován respektující přístup, otevřená komunikace, aktivní zapojení dětí a svobodná volba. Děti se učí, jak rozpoznávat problémy a jak je řešit, nebát se udělat chybu, reflektovat ji a otevřeně o ní mluvit. Chyba je považována za běžnou věc, je to příležitost o věci diskutovat a poradit se s kamarádem.

Při výuce se v naší škole snažíme podporovat schopnost spolupráce, umění vyměňovat si názory a zároveň si svůj názor obhájit. Děti jsou vedeny k tomu, aby uměly ohodnotit samy sebe, věděly, co jim jde, nebo kde mají rezervy, uměly doporučit spolužákům další postup a uměly se dobře rozhodovat. Získávají tím dovednosti, které jsou potřebné pro současný svět. Program Začít spolu je hodnotová
a postojová záležitost.

Ve školním roce 2022 – 2023 je tento program realizován na budově Horácké náměstí ve třídách

I. A, I. B, II. A, III. A, IV. A, V. A.

 

Uspořádání dne:

Ranní kruh (10 – 20 min.) je čas pro společné setkávání, je to místo pro udržování různých rituálů, například vzájemného pozdravu, společného zpěvu písně. V kruhu mají děti možnost sdělit ostatním své zážitky z předešlého dne, vyjádřit své pocity, jak se mají, jak se vyspaly apod. Probíhá zde motivace
k tématu, které se bude během dne řešit. Děti se seznamují s organizací konkrétního dne, co je naplánováno, jaké aktivity je čekají. Tyto informace bývají předávány pomocí ranní zprávy nebo jsou v ní zašifrovány. Ranní kruh slouží především k usnadnění přechodu z domova do školy, k naladění a motivaci dětí na aktivity, které je čekají v průběhu dne.

Každodenní výuka

Je to část dne, ve které si děti pomocí různých metod učení a didaktických her osvojují a procvičují učivo českého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivědy, přírodovědy a angličtiny. Třída pracuje na společném zadání.

Práce v centrech aktivit (45 - 60 min.)

Do center se děti zapisují podle předem domluvených pravidel. Podmínkou je, aby každé dítě prošlo během daného času (týden, čtrnáct dní) všemi povinnými úkoly v jednotlivých centrech. V praxi to znamená, že každý den musí navštívit jiné centrum. Každé centrum má svůj název.

Nejčastěji jde o tato centra:

  • centrum čtení a psaní,

  • centrum počítání,

  • centrum pokusů a objevů,

  • výtvarný ateliér,

  • kostky.

    Úkoly v centrech aktivit vedou děti ke spolupráci. Před započetím práce si musí žáci nejprve rozdělit role, aby se jim dobře spolupracovalo. Jedná se o roli čtenáře, zapisovatele, badatele, mluvčího apod. Aktivity vedou děti k přemýšlení a zároveň k praktické činnosti. Děti se při práci učí pracovat

    s informacemi, vyhledávat je, zpracovávat a také prezentovat ostatním. Při práci v centrech aktivit nastává ve třídě situace, kdy se ve stejný čas odehrávají různé činnosti.

Hodnotící kruh

Den ve třídě končí opět společným setkáním, tentokrát v závěrečném (hodnotícím) kruhu. Zde je prostor pro prezentaci práce, na hodnocení, co a jak se podařilo, co se naopak nepodařilo a proč. Děti si zde zároveň mohou vyměňovat své zkušenosti, učit se navzájem. Na hodnocení se podílí také učitel. Závěrečný kruh slouží k rozloučení a uzavření celého dne.


 

Další informace o programu naleznete na adresách:

http://www.alternativniskoly.cz/category/zacit-spolu/ nebo https://www.zacitspolu.eu/