Dalton

Hlavní myšlenkou daltonské výuky je podporování aktivní práce žáků. Je zde kladen důraz na rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti za svou práci. Žáci jsou vedeni k hodnocení své práce.

Základem daltonu jsou tři principy:  zodpovědnost, samostatnost, spolupráce.
Ve výuce jsou stanoveny úkoly, které by měl žák v daném čase zvládnout. Žáci si volí pořadí úkolů, spolupracovníky a někdy i místo, kde budou pracovat. Po splnění  plánu si žáci mohou ve zbývajícím čase zvolit z nabídky dané učitelem na základě svého zájmu  činnost, které se chtějí věnovat. Jsou to připravené úkoly, zaměřené na opakování a rozvíjení učiva, nebo zájmové činnosti, které vedou k rozvíjení osobnosti dítěte.
Děti jsou v daltonské výuce vedeny k větší samostatnosti, smysluplnému plánování práce, zodpovědnosti za svou práci, k hodnocení své práce. Během daltonské výuky dochází k trvalejšímu upevňování vědomostí, neboť nejvíce se žák naučí a nejlépe si zapamatuje, když k poznání dospěje samostatně a případně se o své poznání podělí se spolužáky. V daltonské výuce se učitel může dětem ve větší míře individuálně věnovat  a efektivně diferencovat výuku  pro různé úrovně  schopností žáků.   

S daltonskými prvky ve výuce začaly jako první pracovat učitelky I. stupně ve školním roce 1997/98. V průběhu dalších let dalton „infikoval“ i jejich kolegyně a v roce 2003 se rozšířil i na II. stupeň. Naši učitelé se v rámci vzdělávání zúčastňují seminářů, které pořádá organizace Czech Dalton ve spolupráci s Dalton International. V získávání zkušeností nám pomáhají i lektoři z dalších daltonských škol. Také několik našich pracovníků se podílelo svými lektorskými aktivitami na daltonských konferencích.

Od roku 2004 je naše škola členem Asociace českých daltonských škol, jejíž nástupnickou organizací je Czech Dalton, od roku 2007 je členem Dalton International http://www.daltoninternational.org/ a v roce 2008 jsme získali certifikát Česká daltonská škola, který garantuje používání daltonu na celé škole. Tento certifikát byl následně prodloužen a škole je stále jeho držitelem.

I.stupeň

Prvky daltonského vyučování samostatnost, zodpovědnost, spolupráce jsou na 1. stupni naší školy uplatňovány v daltonských blocích, které probíhají ve všech třídách ve všech předmětech podle týdenních plánů, podle věkových předpokladů dětí.

Samostatnost – děti si volí z připravených úkolů z různých předmětů a zpracují je podle svých schopností samostatně nebo ve skupinách s pomocí literatury, spolužáků nebo učitele.

Zodpovědnost – evidenci splněných úkolů provedou většinou prostřednictvím daltonských deníků nebo písemných týdenních plánů. Práce na samostatných i skupinových úkolech je motivující a vede děti k zodpovědnosti za kvalitně odvedenou práci.

Kvalita práce je hodnocena většinou slovně ihned v závěru bloku dětmi i učitelem. Žáci jsou vedeni v rámci daltonské výuky k vlastnímu hodnocení splněných úkolů, k plánování práce a stanovování si cílů.

Spolupráce– snažíme se o stále častější zařazování daltonských bloků využívajících prostupnost učiva mezi jednotlivými ročníky s důrazem na pomoc a spolupráci nejen mezi spolužáky ve třídě, ale i mezi žáky různých tříd (jak paralelních tříd, tak i mezi ročníky), se zaměřením na mezipředmětové vztahy, opakování učiva, rozšiřující učivo, vzájemnou pomoc a spolupráci apod.

Rozvoj daltonského vyučování postupuje od kratších daltonských bloků v 1. ročníku až po delší daltonské bloky ve vyšších ročnících podle náročnosti učiva a s přihlédnutím ke schopnostem žáků. Principy daltonského vyučování přirozeně prostupují i do vyučování ve všech hodinách a umožňují tak dětem jejich individuální rozvoj prostřednictvím nabídky rozšiřujících a nadstandardních úkolů.

V rámci spolupráce mezi třídami a oběma pracovišti organizujeme vzájemné vánoční a velikonoční besídky a dílny nebo zajímavé akce ke Dni dětí, Dni Země, Čarodějnice, projektové dny apod.

II.stupeň

Na druhém stupni žáci navazují na daltonské vyučování prvního stupně. Výuka je však organizována odlišně vzhledem k rozvrhu hodin. Je zde využívána také projektová výuka.

Daltonské vyučování je stejně jako na prvním stupni zaměřeno na získávání nových poznatků, upevňování učiva i vytváření projektových prací a jejich prezentaci na principech daltonského vyučování.

Obecné zásady daltonské výuky, ze kterých vycházíme:

  • samostatnost
  • spolupráce
  • zodpovědnost

To, co dalton znamená pro naše vyučující, co pozitivního jim přináší a co považují za důležité:

  • děti se učí vyhledávat informace a pracovat s nimi
  • možnost uplatnění každého žáka, který chce pracovat, aktivní způsob výuky, snaha podmiňuje úspěch
  • to, k čemu se sám dopracuji, tomu lépe rozumím
  • děti se učí to, že k cíli může vést více cest
  • podle zadaných pravidel se žáci dokáží zkontrolovat a ohodnotit svou práci i práci spolužáků
  • tento způsob výuky vede k navazování pozitivních vztahů a kontaktů mezi dětmi i dospělými (pedagogy, rodiči a dalšími účastníky života školy)