Školní poradenské pracoviště

Základní charakteristika poradenských služeb ve škole
Poradenské služby ve škole jsou od září 2005 zajišťovány školním pedagogickým pracovištěm – školním psychologem, výchovnými poradkyněmi a metodičkami prevence. ŠPP spolupracuje se specializovanými poradenskými pracovišti, tj. pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), se středisky výchovné péče (SVP) a s Informačně-poradenským střediskem ÚP.

Výchovný poradce:

 • koordinuje kariérové vzdělávání a diagnosticko-poradenské činnosti k volbě povolání,
 • zajišťuje individuální poradenství k volbě povolání ve spolupráci s třídními učiteli,
 • organizuje spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními – PPP, SVP, SPC,
 • zajišťuje skupinové návštěvy žáků na úřadu práce,
 • přípravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, shromažďuje posudky k integraci, zajišťuje dokumentaci, zařazuje žáky k jednotlivým speciálním pedagožkám, vypracovává individuální vzdělávací plány, organizuje práci s integrovanými žáky v reedukačních hodinách, poskytuje informace rodičům, třídním učitelům a vyučujícím jednotlivých předmětů o práci v reedukačních hodinách, hodnotí práci s integrovaným žákem v IVP v každém pololetí,
 • poskytuje potřebné informace žákům, rodičům, pedagogům,
 • vede písemné záznamy o obsahu své činnosti a realizovaných opatřeních,
 • shromažďuje odborné zprávy o žácích a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,
 • vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost, např. žáci ze sociálně kulturního znevýhodněného prostředí
 • koordinuje aktivity zaměřené na integraci žáků – cizinců,
 • koordinuje přijímací řízení, sleduje úspěšnost,
 • metodická pomoc pedagogům v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, IVP apod..

Školní metodik prevence:

 • koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy,
 • koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů,
 • metodicky vede učitele v oblasti prevence,
 • řeší neomluvené a nevěrohodné absence (prvoplánově řeší třídní učitel, MP v případě sociálně patologických jevů),
 • koordinuje vzdělávání pedagogů v oblasti prevence,
 • koordinuje spolupráci školy s dalšími institucemi a metodikem prevence v PPP,
 • vede písemné záznamy o své činnosti a navržených opatřeních,
 • prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává odborné zkušenosti,
 • vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracujících institucí,
 • vyhledává rizikové žáky, poskytuje jim a rodičům poradenské služby, zajišťuje péči odborného pracoviště,
 • spolupracuje s třídními učiteli na zachycování varovných signálů s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivců a tříd.

Školní psycholog:
Školní psycholog se podílí na všech uvedených aktivitách ve spolupráci se členy ŠPP.
Dále zajišťuje:

 • individuální konzultace se žáky: žáci se k ŠP dostávají z vlastní iniciativy nebo na podnět rodičů či učitelů; v případě zájmu dítěte a souhlasu rodičů je zařazeno do dlouhodobé péče,
 • kariérové poradenství: žáci ve škole absolvují skupinové vyšetření a poté jsou s rodiči zváni na individuální konzultace,
 • práce se třídou: jedná se především o prevenci a dále o diagnostiku a nápravu vztahových problémů, dále také o řešení nekázně ve třídě,
 • konzultace s učiteli,
 • konzultace s rodiči,
 • adaptační pobyt žáků 6. tříd: je nabízen nově utvořeným kolektivům v šestých třídách,
 • rozvíjející skupinka pro žáky prvních tříd: edukativně- stimulační skupinka pro žáky, již mají dílčí nedostatky ve zvládání školních dovedností,
 • práce s žákovskou samosprávou.

 

Veškeré služby ŠP mohou být poskytovány na základě generálního a individuálního souhlasu zákonných zástupců.
Souhlasu není potřeba:
při prvním kontaktu s žákem, který sám pomoc vyhledá – krizová intervence,
při podezření na týrání nebo zneužívání dítěte další osobou,
v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

V oblasti poskytování podpůrných opatření spolupracujeme s níže uvedenými PPP a SPC:

Pedagogicko-psychologické poradny

PPP Brno, Kohoutova 4, 613 00 Brno, telefon: 545 223 379-80; e-mail: kohoutova@pppbrno.cz

PPP Voroněžská 5, 616 00 Brno, telefon: 543 216 135 nebo 775 211 793; e-mail: ppp@skolskykomplex.cz

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Veveří 15, 602 00 Brno, telefon: 739 450 034, e-mail: poradna@kpppb.cz

Speciálně pedagogická centra

SPC Kociánka 6a, 612 00 Brno, telefon: 515504373, 601551238, e-mail: spczs@sskocianka.cz

SPC Štolcova 16, 618 00 Brno, telefon: 548 424 075 nebo 774 204 473; e-mail: spc@autistickakola.cz

SPC Novoměstská 21, 621 00 Brno, telefon: 541 226 090, e-mail: skola@zsspbrno.cz

SPC Ibsenova1, 638 00 Brno, telefon: 548 522 898, 724 744 743, e-mail: dvorackova@ibsenka.cz

 

Konzultační hodiny ŠPP

Mgr. Irena Procházková, výchovná poradkyně

mobil 730 516 120, i.prochazkova@zshoracke.org

konzultační den/hod.: středa 14:00-14:30 nebo po předchozí domluvě

Mgr. Lenka Mynářová, výchovná poradkyně, kariérová poradkyně pro uchazeče o víceletá gymnázia, mentor

tel. 541 321 507/kl.31, l.mynarova@zshoracke.org

konzultační den/hod.: pondělí 13:45 - 14:15 nebo po předchozí domluvě

Mgr. Roman Růžička, výchovný poradce, kariérový poradce pro žáky 9. ročníku

tel. 541 321 507/kl 21, r.ruzicka@zshoracke.org

konzultační den/hod.: pondělí 13:45-14:15 nebo po předchozí domluvě

Mgr. Renata Jarošová, výchovná poradkyně 1. stupně /Uprkova

tel.: 541 321 507/ kl.56, r.jarosova@zshoracke.org

konzultační den/hod.: středa 12:30 - 13:15 nebo po předchozí domluvě, na pracovišti Uprkova

Mgr. Markéta Suráková, metodik prevence 1. stupně /Uprkova

tel.: 541 321 507/ kl. 16, m.surakova@zshoracke.org

konzultační den/hod.: úterý 13:00 – 13:30 nebo po předchozí domluvě, na pracovišti Uprkova

Mgr. Jana Vlachová, metodik prevence 1. stupně/Horácké nám.

tel.: 541 321 507/kl.19, j.vlachova@zshoracke.org

konzultační den/hod.: pondělí 13:35 - 14:20 nebo po předchozí domluvě

Mgr:Lukáš Novák, metodik prevence 2.stupeň/Horácké nám.

tel.: 541 321 507/kl.30, l.novak@zshoracke.org

konzultační den/hod.: středa13:45 - 14:15 nebo po předchozí domluvě

Mgr. Helena Pavloušková, speciální pedagog

tel: 541 321 507/kl. 19, h.pavlouskova@zshoracke.org

konzultační den/hod.: úterý 13:30 - 14:00 nebo po předchozí domluvě

Mgr. Sylva Vespalcová, speciální pedagogog

konzultační den/hod.: úterý 7:15 – 7:45 nebo po předchozí domluvě, s.vespalcova@zshoracke.org

Mgr. Klára Procházková, školní psycholožka

mob: +420 778 403 760, tel. 541 321 507/kl.11, k.prochazkova@zshoracke.org

konzultační den/hod.: viz níže

Mgr. Nam T. Nguyen, školní psycholog

mob: +420 705 922 802, tel. 541 321 507/kl.11, n.nguyen@zshoracke.org

konzultační den/hod.: viz níže

Po předchozí dohodě je možný i jiný termín konzultací.

 

Pracoviště psychologa

Na naší škole působí školní psycholožka Mgr. Klára Procházková a školní psycholog Mgr. Nam T. Nguyen.

Nabízí konzultační, poradenské, diagnostické, metodické či informační služby. Pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. 

Pracovnu školní psycholožky najdete na pracovišti Horácké nám. v části budovy, kde sídlí třídy 1. stupně - ve druhém patře jsou to první dveře vpravo (vedle Lidl Music); na pracovišti Uprkova dveře vpravo hned vedle sborovny.  

Uvedené konzultační hodiny slouží především jako kontaktní hodiny pro žáky, kteří s psycholožkou pravidelně nepracují či potřebují něco akutního.  Pro rodiče a pedagogy nejsou předem stanoveny konzultační hodiny. Termín konzultace Vám ráda nabídne co nejdříve na základě domluvy telefonem, mailem či osobně.

Jsou-li dveře pracovny psychologů otevřené, jste srdečně zváni i mimo konzultační hodiny!

Mgr. Klára Procházková

Pracovní doba

Pondělí   7.30 – 16.30 (HN)          

Úterý      7.30 – 16.00 (HN)            13:00 - 14:00 konzultace pro žáky

Středa    7.30 – 16.00 (Uprkova)     

Čtvrtek    7.30 – 16.30 (HN)          

Pátek     7.30 – 15.00 (HN)

Další konzultační hodiny dle domluvy: mobil +420 778 403 760, tel. 541 321 507/kl.11, e-mail: k.prochazkova@zshoracke.org

 

Mgr. Nam T. Nguyen

Pracovní doba

Pondělí   7.30 – 16.30 (HN)            13:00 - 14:30 konzultace pro žáky

Úterý      7.30 – 16.00 (HN)           

Středa    7.30 – 16.00 (Uprkova)     

Čtvrtek    7.30 – 16.30 (HN)          

Pátek     7.30 – 15.00 (HN)

Další konzultační hodiny dle domluvy: mobil: +420 705 922 802, tel. 541 321 507/kl.11, e-mail: n.nguyen@zshoracke.org

Pozn.: Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se školní psycholog (a další poradenští pracovníci školy) dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 110/2019 O zpracování osobních údajů.