Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

 

Plakát podpory vzdělávání - obsahuje loga a celý název projektuStatutární město Brno zahájilo 1. ledna 2020 realizaci projektu „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) a jeho celkové náklady dosahují téměř 100 000 000 Kč. Spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Projekt potrvá tři roky do 31. 12. 2022 a do jeho realizace jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi, tři partnerské školy jiných zřizovatelů a šest organizací neformálního vzdělávání.

Naše škola je zapojena do tohoto projektu, který navazuje na dlouholetou podporu žáků organizovanou prostřednictvím projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně.

Aktivity všech projektů, které postupně probíhají již od září 2014, posilují kvalitu vzdělávání.

Naše škola aktuálně využívá aktivit, které se soustředí na možnost doučování žáků nad rámec běžně poskytované podpory pedagogy. Doučování našlo i efektivní podobu v době distanční výuky. Škola také poskytuje dostatek možností pro konzultace.

Dále se žáci účastní kroužku aktivního občanství, kde pod vedením pedagoga rozvíjí své komunikační a argumentační dovednosti. Seznamují se s životem v obci.

Nově projekt podporuje spolupráci mateřských a základních škol. Prostřednictvím nabídky setkávání s předškoláky a jejich rodiči zvyšujeme informovanost o vzdělávání na naší škole.

Pedagogové školy mají v rámci projektu možnost absolvovat školení a semináře a tím se vzdělávat v nových metodách pro práci s dětmi a žáky. Pro práci s žáky také díky projektu získáváme materiály a pomůcky.

Pro realizaci aktivit poskytuje Projektový tým výbornou metodickou a koordinační pomoc.