Legislativa

Legislativní ukotvení přípravných tříd

Základním právním předpisem upravujícím vzdělávání v přípravné třídě je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále též jen „školský zákon“), § 47. Dalším právním předpisem, kterým se řídí zřízení přípravných tříd je vyhláška č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění. Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

Ustanovení § 47 odst. 1 školského zákona zní:
„Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, souhlas ministerstva.“

Z legislativy vyplývá:

1. Třída bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí.

2. Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je maximálně 15.

3. Děti se přijímají dle předem stanovených kritérií.

4. Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

5. Seznam, který obsahuje datum zveřejnění, se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje přihlášce o zařazení dítěte do přípravné třídy, za oznámená.

6. Rozhodnutí o nezařazení dítěte se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečům.

7. Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a v souladu s § 68 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta k podání odvolání počíná běžet ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky základní školy.

8. Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu.

9. Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první ročník.

10. Vyučující přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

11. Dále zpráva obsahuje:
a. vyjádření speciálních vzdělávacích potřeb, předpokládaných schopností, nadání a zájmů dítěte,
b. případné doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu pro vzdělávání dítěte v dalším období,
c. další doporučení pro vzdělávání dítěte.

12. Zprávu podle bodu 10 předá škola na konci druhého pololetí školního roku zákonnému zástupci dítěte a škole, ve které bude dítě plnit povinnou školní docházku, pokud se nejedná o školu, ve které bylo dítě zařazeno do přípravné třídy. Zároveň se zpráva stává součástí dokumentace školy.

13. Ředitelka školy může vyřadit dítě z přípravné třídy:
a. na žádost zákonného zástupce dítěte,
b. po předchozím prokazatelném písemném upozornění zákonného
zástupce dítěte, jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě nedochází, nebo
c. po předchozím prokazatelném písemném upozornění zákonného
zástupce dítěte, jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce.

14. Ředitelka školy přihlédne před rozhodnutím o vyřazení dítěte z přípravné třídy vždy k zájmu dítěte.