Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Aktuality:

- Zápisový lístek musí odevzdat žák na danou SŠ do 5 (nikoliv 10)  pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

- Žádost o vydání nového rozhodnutí (dříve odvolání) se musí podat do 3 dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Více informací níže.

- metodiku k přijímacímu řízení pro letošní školní rok naleznete zde: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Metodika_zvlastni_pravidla_JPZ_FIN.pdf

- více informací včetně termínů školní přijímací zkoušky naleznete na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

- časovou osu přijímacích zkoušek naleznete níže

- legislativu k problematice přijímacích a jiných zkoušek naleznete zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

- Pokud obdržíte rozhodnutí o přijetí na víceleté gymnázium, kontaktujte prostřednictvím mailu (viz níže) paní učitelku Lenku Mynářovou o vydání zápisového lístku.

 
- Mění se doba pro odevzdání zápisového lístku na SŠ, neplatí původních 10 pracovních dnů, ale 5 pracovních dnů po zveřejnění rozhodnutí o přijetí na danou SŠ.
 
 
Níže uvedené informace se mění v závislosti na aktuálních informacích zveřejněných MŠMT ČR, proto doporučujeme sledovat web MŠMT ČR http://www.msmt.cz/
 

Důležité informace:

- pokud žák podává dvě přihlášky, obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí škol a oborů na obou přihláškách. Jinak jsou přihlášky neplatné. Každá přihláška musí být opatřena originálními podpisy a razítky.

- žáci 9. ročníku jsou pravidelně informování v třídnických hodinách (mimo jiné prezentacemi SŠ), aktuální informace (např. dny otevřených dveří na SŠ) mohou získávat také na nástěnce vedle kabinetu výchovného poradce, na webových stránkách jednotlivých SŠ, na Festivalu vzdělávání a Veletrhu SŠ

- všichni žáci devátého ročníku a žáci hlásící se na víceletá gymnázia dostávají současně s pololetním vysvědčením jednu přihlášku s doplněnými známkami za poslední tři klasifikační období

- od 3. 2. 2020 je možné podávat přihlášky k potvrzení na naší ZŠ. Doporučuji přihlášku několikrát okopírovat, dvě přihlášky se podávají na školy  v 1. kole, jednu přihlášku je vhodné si uschovat pro další kola v případě nepřijetí v 1. kole. Přihlášky dá každý žák nejdříve třídnímu učiteli k ověření známek. Výchovný poradce přihlášky eviduje, nechá potvrdit paní ředitelkou a vrátí potvrzenou přihlášku zpět žákovi.

- v případě potřeby lékařského posouzení (vymezují kritéria přejetí na SŠ) musí žák navštívit lékaře, který na přihlášku napíše závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Teprve poté může žák doručit přihlášku řediteli SŠ.

- přihlášky musí být podané nejpozději do 2. 3. 2020 VŽDY NA PŘÍSLUŠNÉ SŠ (ŘEDITELI, NA SEKRETARIÁT, NA PODATELNU) - lze zaslat poštou, doporučuji odnést osobně

Odkazy:

- aktuální informace: http://www.msmt.cz/  a https://prijimacky.cermat.cz/

- webové stránky jednotlivých SŠ

- nabídka firem na exkurze: https://jmk.visc.cz/katalog/

- informace k přijímacímu řizení, Festivalu vzdělávání a databáze SŠ: http://www.vyberskoly.cz/

- návod, jak vyplnit přihlášku na SŠ: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss

- databáze SŠ JMK: http://www.vyberskoly.cz/skoly

- informace o jednotlivých povoláních: https://jmk.visc.cz/pracovni-pozice/

- Facebook VISC: https://www.facebook.com/jmk.visc/

- informace k přijímacímu řízení a o volných místech na SŠ: http://www.jmskoly.cz

- informační systém: https://infoabsolvent.cz/

- základní informace o jednotné přijímací zkoušce: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/zakladni-informace

- další informace o přijímacím řízení a jednotné přijímací zkoušce: http://www.msmt.cz/

- Atlas školství se seznamem SŠ: http://www.atlasskolstvi.cz/

- přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka: http://www.statniprijimacky.cz/

- informace pro uchazeče na SŠ s talentovou zkouškou: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

- ilustrační testy: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

- vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na SŠ: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/vysledky-jpz

- informace o úpravách podmínek přijímacího řízení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni

Zápisové lístky:

- zápisové lístky žákům přijatým na víceletá gymnázia vydává výchovná poradkyně Lenka Mynářová po předložení rozhodnutí o přijetí

- zápisové lístky žákům 9. tříd přijatým na střední školy s talentovou zkouškou vydává po předložení rozhodnutí o přijetí v lednu výchovný poradce Roman Růžička, ostatním žákům vydává zápisové lístky po domluvě

- pokud žák ztratí nebo zničí zápisový lístek, bude mu na základě písemné žádosti a čestného prohlášení zákonných zástupců vydán náhradní zápisový lístek

- zápisový lístek musí odevzdat žák na danou SŠ do 5 (nikoliv 10)  pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

- v případě, že byl uchazeč přijat na více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které SŠ zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou

- Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole,nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

- Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem (školský zákon stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří) také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b)správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

- sledujte aktuální informace MŠMT ČR

Kariéroví poradci: (v době distanční výuky preferujeme mailovou komunikaci)

Roman Růžička, výchovný poradce, kariérový poradce pro žáky 9. ročníku

tel. 541 321 507/kl. 21, r.ruzicka@zshoracke.org

konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 14.30 hodin nebo dle domluvy 

Lenka Mynářová, výchovná poradkyně a kariérová poradkyně pro uchazeče o víceletá gymnázia

tel.541 321 507/kl.31, l.mynarova@zshoracke.org

konzultační hodiny: pondělí 13.45 – 14.15 nebo dle domluvy  

Termíny přijímací zkoušky – vždy stanoví ředitel školy

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

2.-15. ledna 2020

Talentová zkouška pro konzervatoř

15.-31. ledna 2020

Talentová zkouška pro Gymnázium se sportovní přípravou

2.1.-15.2.2020

1. kolo - SŠ (maturitní obory) se zkouškami organizovanými Cermatem (ČJL, M)

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

8.6.2020

23.6.2020

Šestileté a osmileté

9.6.2020

23.6.2020


 


 

Případná další kola stanoví ŘŠ.

 

Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, na konzervatoře a do oboru Gymnázium se sportovní přípravou

- kritéria přijímacího řízení pro tyto obory jsou zveřejněna do 31.10. 2019 na webových stránkách SŠ

- v rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky

-přihlášky se podávají na příslušnou střední školu (řediteli, na sekretariát, na podatelnu) do 2. 12. 2019. Lze je zaslat poštou, doporučuji odnést osobně. Doporučuje se převzít si potvrzení o podání přihlášky

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

- pokud žák podává dvě přihlášky, obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí škol a oborů na obou přihláškách. Jinak jsou přihlášky neplatné. Každá přihláška musí být opatřena originálními podpisy a razítky

- není-li naplněn počet žáků, lze vyhlásit další kola přijímacího řízení v řádných termínech

- pokud není žák přijat na tento typ školy nebo na školu nehodlá nastoupit, může si opět podat do 1.března dvě přihlášky

- v rámci prvního kola přijímacího řízení do oboru vzdělání, jehož součástí je talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2020. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020. U oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou se koná následně jednotná přijímací zkouška v termínech uvedených výše. Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. října 2019.

- přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 15. ledna do 31. ledna 2020; přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy 2 termíny talentové zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

1. kolo přijímacího řízení středních škol - řádný termín

- kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna do 31. 1. 2020 a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení na webových stránkách SŠ

- v rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky

- přihlášky se podávají vždy přímo na příslušnou střední školu (řediteli, na sekretariát, na podatelnu) do 2. 3. 2020. Lze je zaslat poštou, doporučuji odnést osobně. Doporučuje se převzít si potvrzení o podání přihlášky

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

- pokud žák podává dvě přihlášky, obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí škol a oborů na obou přihláškách. Jinak jsou přihlášky neplatné. Každá přihláška musí být opatřena originálními podpisy a razítky

- Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní přede dnem konání prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky, případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole (tj. nejpozději v pondělí 25. května 2020 u čtyřletých oborů vzdělávání, včetně nástavbového studia a v úterý 26. května 2020 v případě oborů vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií pro řádný termín a 9. června 2020 pro náhradní termín pro všechny obory vzdělání).

- Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Náhradní termín přijímací zkoušky

- uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu, který je stanoven na 23.6.2020.

Další kola přijímacího řízení - sledujte aktuální informace MŠMT ČR

- volná místa pro další kola přijímacího řízení naleznete zde: http://www.jmskoly.cz/ nebo na webových stránkách jednotlivých SŠ

- kritéria pro další kola přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách SŠ nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení

- není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

- není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení, doporučujeme kontaktovat SŠ  a domluvit se na požadavcích pro přijetí žáka v dalším kole

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

- každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat pouze jednou.

- JPZ se koná z českého jazyka a literatury (zkouška trvá 60 minut + 10 minut a povolenou pomůckou je propisovací tužka) a z matematiky a její aplikace (zkouška trvá 70 minut + 15  minut a povolenými pomůckami jsou propisovací tužka a rýsovací potřeby)

- jako psací potřeba je povolena pouze modře nebo černě píšící propisovací tužka, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně, nepovolenými pomůckami jsou např. mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky...

- viz https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/zakladni-informace/obsah-a-podoba-testu

- sledujte aktuální informace MŠMT ČR

Jednotná přijímací zkouška se nekoná

- při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání SŠ skupiny 82 Umění a užité umění

Výsledky přijímacího řízení

- Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a do 17. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 8 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky) musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem. Uchazeči mají poté 5 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku na vybranou střední školu.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ (nově žádost o vydání nového rozhodnutí)

- Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí. Tuto žádost může podat žák, pokud nebyl přijat z kapacitních důvodů, ale splnil kritéria pro přijetí. Doporučuji podat tuto žádost vždy, pokud nebyl žák přijat z kapacitních důvodů.

- Žádost o vydání nového rozhodnutí (dříve odvolání) se musí podat do 3 dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeči s speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

- společně s přihláškou odevzdá do 2.3.2020 uchazeč na každé SŠ i Doporučení školského poradenského zařízení. ŠPZ vydává vždy dva totožné výtisky Doporučení

- podle Doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, rozhodne ředitel SŠ o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ (nejčastěji se navyšuje časový limit nebo je umožněno používání kompenzačních pomůcek)