Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Aktuality:

- Průběžně aktualizujeme informace a termíny týkající se přijímacího řízení.

Důležité informace:

- Pokud žák podává dvě přihlášky, obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí škol a oborů na obou přihláškách. Jinak jsou přihlášky neplatné. Každá přihláška musí být opatřena originálními podpisy a razítky.

- Žáci 9. ročníku jsou pravidelně informování v třídnických hodinách (mimo jiné prezentacemi SŠ), aktuální informace (např. dny otevřených dveří na SŠ) mohou získávat také na nástěnce vedle kabinetu výchovného poradce, na webových stránkách jednotlivých SŠ, na Festivalu vzdělávání a Veletrhu SŠ.

- Všichni žáci devátého ročníku a žáci hlásící se na víceletá gymnázia dostávají současně s pololetním vysvědčením jednu přihlášku s doplněnými známkami za poslední tři klasifikační období.

- Od (termín bude upřesněn) je možné podávat přihlášky k potvrzení na naší ZŠ. Doporučuji přihlášku několikrát okopírovat, dvě přihlášky se podávají na školy v 1. kole, jednu přihlášku je vhodné si uschovat pro další kola v případě nepřijetí v 1. kole. Přihlášky dá každý žák nejdříve třídnímu učiteli k ověření známek. Výchovný poradce přihlášky eviduje, nechá potvrdit paní ředitelkou a vrátí potvrzenou přihlášku zpět žákovi.

- V případě potřeby lékařského posouzení (vymezují kritéria přejetí na SŠ) musí žák navštívit lékaře, který na přihlášku napíše závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Teprve poté může žák doručit přihlášku řediteli SŠ.

- Přihlášky musí být podané nejpozději do (termín bude upřesněn) VŽDY NA PŘÍSLUŠNÉ SŠ (ŘEDITELI, NA SEKRETARIÁT, NA PODATELNU) - lze zaslat poštou, doporučuji odnést osobně.

Odkazy (průběžně aktualizujeme):

- aktuální informace: http://www.msmt.cz/  a https://prijimacky.cermat.cz/

- webové stránky jednotlivých SŠ

- nabídka firem na exkurze: https://jmk.visc.cz/katalog/

- informace k přijímacímu řizení, Festivalu vzdělávání a databáze SŠ: http://www.vyberskoly.cz/

- návod, jak vyplnit přihlášku na SŠ: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss

- databáze SŠ JMK: http://www.vyberskoly.cz/skoly

- informace o jednotlivých povoláních: https://jmk.visc.cz/pracovni-pozice/

- Facebook VISC: https://www.facebook.com/jmk.visc/

- informace k přijímacímu řízení a o volných místech na SŠ: http://www.jmskoly.cz

- informační systém: https://infoabsolvent.cz/

- základní informace o jednotné přijímací zkoušce: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/zakladni-informace

- další informace o přijímacím řízení a jednotné přijímací zkoušce: http://www.msmt.cz/

- Atlas školství se seznamem SŠ: http://www.atlasskolstvi.cz/

- přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka: http://www.statniprijimacky.cz/

- informace pro uchazeče na SŠ s talentovou zkouškou: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

- ilustrační testy: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

- vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na SŠ: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/vysledky-jpz

- informace o úpravách podmínek přijímacího řízení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni

Zápisové lístky:

- Zápisové lístky žákům přijatým na víceletá gymnázia vydává výchovná poradkyně Lenka Mynářová po předložení rozhodnutí o přijetí.

- Zápisové lístky žákům 9. tříd přijatým na střední školy s talentovou zkouškou vydává po předložení rozhodnutí o přijetí v lednu výchovný poradce Roman Růžička, ostatním žákům vydává zápisové lístky v průběhu března.

- Pokud žák ztratí nebo zničí zápisový lístek, bude mu na základě písemné žádosti a čestného prohlášení zákonných zástupců vydán náhradní zápisový lístek.

- Zápisový lístek musí odevzdat žák na danou SŠ do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

- V případě, že byl uchazeč přijat na více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které SŠ zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.

- Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou, dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.

Kariéroví poradci:

Roman Růžička, výchovný poradce, kariérový poradce pro žáky 9. ročníku

tel. 541 321 507/kl. 21, r.ruzicka@zshoracke.org

konzultační hodiny: středa 13:30 – 14:00 nebo dle domluvy 

Lenka Mynářová, výchovná poradkyně, kariérová poradkyně pro uchazeče o víceletá gymnázia

tel.541 321 507/kl.31, l.mynarova@zshoracke.org

konzultační hodiny: pondělí 14:30 - 15:00 nebo dle domluvy  

Termíny přijímací zkoušky – vždy stanoví ředitel školy

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

termín bude upřesněn

Talentová zkouška pro konzervatoř

termín bude upřesněn

Talentová zkouška pro Gymnázium se sportovní přípravou

termín bude upřesněn

1. kolo - SŠ (maturitní obory) se zkouškami organizovanými Cermatem (ČJL, M)

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

termín bude upřesněn

termín bude upřesněn

Šestileté a osmileté

termín bude upřesněn

termín bude upřesněn


 


 

Případná další kola stanoví ŘŠ.

 

Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, na konzervatoře a do oboru Gymnázium se sportovní přípravou

- Kritéria přijímacího řízení pro tyto obory jsou zveřejněna do (termín bude upřesněn) na webových stránkách SŠ.

- V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky.

-Přihlášky se podávají na příslušnou střední školu (řediteli, na sekretariát, na podatelnu) do (termín bude upřesněn). Lze je zaslat poštou, doporučuji odnést osobně.

- Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech).

- Pokud žák podává dvě přihlášky, obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí škol a oborů na obou přihláškách, jinak jsou přihlášky neplatné. Každá přihláška musí být opatřena originálními podpisy a razítky.

- Není-li naplněn počet žáků, lze vyhlásit další kola přijímacího řízení v řádných termínech.

- Pokud není žák přijat na tento typ školy nebo na školu nehodlá nastoupit, může si opět podat do (termín bude upřesněn) dvě přihlášky.

- Je možné vzít zápisový lístek zpět v případě přijetí na SŠ v 1.kole.

- V rámci prvního kola přijímacího řízení do oboru vzdělání, jehož součástí je talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od (termín bude upřesněn). V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od (termín bude upřesněn). U oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou se koná následně jednotná přijímací zkouška v termínech uvedených výše. Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do (termín bude upřesněn).

- Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od (termín bude upřesněn); přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy 2 termíny talentové zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

1. kolo přijímacího řízení středních škol - řádný termín

- Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna do (termín bude upřesněn) a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení na webových stránkách SŠ.

- V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky.

- Přihlášky se podávají vždy přímo na příslušnou střední školu (řediteli, na sekretariát, na podatelnu) do (termín bude upřesněn). Lze je zaslat poštou, doporučuji odnést osobně. Doporučuje se převzít si potvrzení o podání přihlášky.

- Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.

- Pokud žák podává dvě přihlášky, obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí škol a oborů na obou přihláškách. Jinak jsou přihlášky neplatné. Každá přihláška musí být opatřena originálními podpisy a razítky.

- Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní přede dnem konání prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky, případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole (tj. nejpozději (termín bude upřesněn) u čtyřletých oborů vzdělávání, včetně nástavbového studia a (termín bude upřesněn) v případě oborů vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií pro řádný termín a (termín bude upřesněn) pro náhradní termín pro všechny obory vzdělání).

- Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Náhradní termín přijímací zkoušky

- Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu, který je stanoven na (termín bude upřesněn).

Další kola přijímacího řízení - sledujte aktuální informace MŠMT ČR

- Volná místa pro další kola přijímacího řízení naleznete zde: http://www.jmskoly.cz/ nebo na webových stránkách jednotlivých SŠ.

- Kritéria pro další kola přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách SŠ nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

- Není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech).

- Není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení, doporučujeme kontaktovat SŠ  a domluvit se na požadavcích pro přijetí žáka v dalším kole.

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

- Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat pouze jednou.

- Doporučuje se vykonat JPZ v obou termínech, zvyšuje se tím možnost lepšího výsledku.

- JPZ se koná z českého jazyka a literatury (zkouška trvá 60 minut a povolenou pomůckou je propisovací tužka) a z matematiky a její aplikace (zkouška trvá 70 minut a povolenými pomůckami jsou propisovací tužka a rýsovací potřeby).

- Jako psací potřeba je povolena pouze modře nebo černě píšící propisovací tužka, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně, nepovolenými pomůckami jsou např. mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky,...

- viz https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/zakladni-informace/obsah-a-podoba-testu

- V 1. řádném termínu, tj. u čtyřletých oborů (termín bude upřesněn) a u víceletých oborů (termín bude upřesněn) koná uchazeč JPZ na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

- Ve 2. řádném termínu, tj. u čtyřletých oborů (termín bude upřesněn) a u víceletých oborů (termín bude upřesněn) koná uchazeč JPZ na škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná

- Při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání SŠ skupiny 82 Umění a užité umění.

Výsledky přijímacího řízení

- Cermat pošle výsledky JPZ řediteli SŠ nejpozději do (termín bude upřesněn), ředitel SŠ následně vydá rozhodnutí o přijetí nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výsledků JPZ, tzn. ředitel SŠ musí zveřejnit (na veřejně přístupném místě SŠ a způsobem umožňujícím dálkový přístup - webová stránka SŠ) rozhodnutí o přijetí v anonymizované podobě nejpozději (termín bude upřesněn.

- Pokud žák nekoná žádnou přijímací zkoušku, zveřejní ředitel rozhodnutí o přijetí od (termín bude upřesněn).

- Po zveřejnění rozhodnutí o nepřijetí doporučuji ihned navštívit SŠ, požádat o vydání rozhodnutí o nepřijetí a hned na místě podat odvolání (není třeba čekat na zaslání rozhodnutí o nepřijetí poštou).

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ (nově žádost o vydání nového rozhodnutí)

- Odvolání se podává písemně řediteli SŠ ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

- Doporučuji podat tuto žádost vždy, pokud nebyl žák přijat z kapacitních důvodů - je možná šance přijetí z důvodu nenastoupení všech přijatých žáků v 1. kole.

Uchazeči s speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

- Společně s přihláškou odevzdá do (termín bude upřesněn) uchazeč na každé SŠ i Doporučení školského poradenského zařízení. ŠPZ vydává vždy dva totožné výtisky Doporučení.

- Podle Doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, rozhodne ředitel SŠ o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ (nejčastěji se navyšuje časový limit nebo je umožněno používání kompenzačních pomůcek).