Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Aktuality:

- do 30.11.2020 se podávají přihlášky na SŠ do oborů s talentovou zkouškou - více informací níže.

- Níže naleznete aktualizované informace o přijímacím řízení v roce 2021 a také termíny.

- Průvodce Kam po devítce ke stažení zde: https://drive.google.com/file/d/10eDTTEn3n3bSG46b5-YG6c_by4XSfXHI/view

- Návod, jak vyplnit přihlášku na SŠ (více informací také níže): https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

- SŠ a Gymnázia se sportovní přípravou zveřejnily kritéria přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou.

- Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. viz věstník MŠMT č.5/2020 str. 13 https://www.msmt.cz/…020 )

- Festival vzdělávání a Veletrh SŠ je z důvodu vyhlášení nouzového stavu zrušen, pan učitel Roman Růžička bude zasílat žákům 9. ročníku a jejich rodičům prospekty ze SŠ a důležité informace prostřednictvím Edookitu.

Důležité informace:

- Pokud žák podává dvě přihlášky, obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí škol a oborů na obou přihláškách. Jinak jsou přihlášky neplatné. Každá přihláška musí být opatřena originálními podpisy a razítky.

- Žáci 9. ročníku jsou pravidelně informování v třídnických hodinách (mimo jiné prezentacemi SŠ), aktuální informace (např. dny otevřených dveří na SŠ) mohou získávat také na nástěnce vedle kabinetu výchovného poradce, na webových stránkách jednotlivých SŠ, na Festivalu vzdělávání a Veletrhu SŠ.

- Všichni žáci devátého ročníku a žáci hlásící se na víceletá gymnázia dostávají současně s pololetním vysvědčením jednu přihlášku s doplněnými známkami za poslední tři klasifikační období.

- Od 1. 2. 2021 je možné podávat dvě přihlášky k potvrzení na naší ZŠ. Doporučuji přihlášku několikrát okopírovat, dvě přihlášky se podávají na školy v 1. kole, jednu přihlášku je vhodné si uschovat pro další kola v případě nepřijetí v 1. kole. Přihlášky dá každý žák nejdříve třídnímu učiteli k ověření známek. Výchovný poradce přihlášky eviduje, nechá potvrdit paní ředitelkou a vrátí potvrzenou přihlášku zpět žákovi.

- V případě potřeby lékařského posouzení (vymezují kritéria přejetí na SŠ) musí žák navštívit lékaře, který na přihlášku napíše závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Teprve poté může žák doručit přihlášku řediteli SŠ.

- Přihlášky musí být podané nejpozději do 1. 3. 2021 VŽDY NA PŘÍSLUŠNÉ SŠ (ŘEDITELI, NA SEKRETARIÁT, NA PODATELNU) - lze zaslat poštou, doporučuji odnést osobně.

Odkazy (průběžně aktualizujeme):

- aktuální informace: https://prijimacky.cermat.cz/ a https://www.msmt.cz/

- průvodce Kam po devítce: https://drive.google.com/file/d/10eDTTEn3n3bSG46b5-YG6c_by4XSfXHI/view

- Přijímačky bez obav aneb příprava na jednotnou přijímací zkoušku: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav

- webové stránky jednotlivých SŠ

- nabídka firem na exkurze: https://jmk.visc.cz/katalog/

- informace k přijímacímu řízení, Festivalu vzdělávání a databáze SŠ: http://www.vyberskoly.cz/

- návod, jak vyplnit přihlášku na SŠ: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

- databáze SŠ JMK: http://www.vyberskoly.cz/skoly

- informace o jednotlivých povoláních: https://jmk.visc.cz/pracovni-pozice/

- Facebook VISC: https://www.facebook.com/jmk.visc/

- informace k přijímacímu řízení a o volných místech na SŠ: http://www.jmskoly.cz

- informační systém: https://infoabsolvent.cz/

- základní informace o jednotné přijímací zkoušce: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

- další informace o přijímacím řízení a jednotné přijímací zkoušce: http://www.msmt.cz/

- Atlas školství se seznamem SŠ: http://www.atlasskolstvi.cz/

- informace pro uchazeče na SŠ s talentovou zkouškou: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

- ilustrační testy: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

- vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na SŠ: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti

- informace o úpravách podmínek přijímacího řízení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni

Zápisové lístky:

- Zápisové lístky žákům přijatým na víceletá gymnázia vydává výchovná poradkyně Lenka Mynářová po předložení rozhodnutí o přijetí.

- Zápisové lístky žákům 9. tříd přijatým na střední školy s talentovou zkouškou vydává po předložení rozhodnutí o přijetí v lednu výchovný poradce Roman Růžička, ostatním žákům vydává zápisové lístky v průběhu března.

- Pokud žák ztratí nebo zničí zápisový lístek, bude mu na základě písemné žádosti a čestného prohlášení zákonných zástupců vydán náhradní zápisový lístek.

- Zápisový lístek musí odevzdat žák na danou SŠ do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

- V případě, že byl uchazeč přijat na více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které SŠ zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.

- Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou, dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.

Kariéroví poradci: (v době distančního vzdělávání prostřednictvím e-mailu)

Roman Růžička, výchovný poradce, kariérový poradce pro žáky 9. ročníku

tel. 541 321 507/kl. 21, r.ruzicka@zshoracke.org

konzultační hodiny: středa 13:30 – 14:00 nebo dle domluvy 

Lenka Mynářová, výchovná poradkyně, kariérová poradkyně pro uchazeče o víceletá gymnázia

tel.541 321 507/kl.31, l.mynarova@zshoracke.org

konzultační hodiny: pondělí 14:30 - 15:00 nebo dle domluvy  

Termíny přijímací zkoušky – vždy stanoví ředitel školy

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

2. 1. - 15. 1. 2021

Talentová zkouška pro konzervatoř

15. 1. - 31. 1. 2021

Talentová zkouška pro Gymnázium se sportovní přípravou

2. 1. - 15. 2. 2021

1. kolo - SŠ (maturitní obory) se zkouškami organizovanými Cermatem (ČJL, M)

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

12. 4. 2021 a 13. 4. 2021

12. 5. 2021 a 13. 5. 2021

Šestileté a osmileté

14. 4. 2021 a 15. 4. 2021

12. 5. 2021 a 13. 5. 2021


 


 

Případná další kola stanoví ŘŠ.

 

Jak vyplnit přihlášku na SŠ?

Návod, jak vyplnit přihlášku na SŠ: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Termín školní přijímací zkoušky není termínem jednotné přijímací zkoušky - termín jednotné přijímací zkoušky se na přihlášku nepíše (je pevně daný, viz  výše).

Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, na konzervatoře a do oboru Gymnázium se sportovní přípravou

- Kritéria přijímacího řízení pro tyto obory jsou zveřejněna do 31. 10. 2020 na webových stránkách SŠ.

- V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky.

-Přihlášky se podávají na příslušnou střední školu (řediteli, na sekretariát, na podatelnu) do 30. 11. 2020. Lze je zaslat poštou, doporučuji odnést osobně.

- Na přihlášku s talentovu zkouškou se uvádí hodnocení z 1. a 2. pololetí 7. ročníku a 8. ročníku.

- Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech).

- Pokud žák podává dvě přihlášky, obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí škol a oborů na obou přihláškách, jinak jsou přihlášky neplatné. Každá přihláška musí být opatřena originálními podpisy a razítky.

- Není-li naplněn počet žáků, lze vyhlásit další kola přijímacího řízení v řádných termínech.

- Pokud není žák přijat na tento typ školy nebo na školu nehodlá nastoupit, může si opět podat do 1. 3. 2021 dvě přihlášky.

- Je možné vzít zápisový lístek zpět v případě přijetí na SŠ v 1.kole.

- V rámci prvního kola přijímacího řízení do oboru vzdělání, jehož součástí je talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od 2. 1. 2021 do 15. 1. 2021. Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

- V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou vyhlásí ředitel talentovou zkoušku v pracovních dnech v období od 2. 1. 2021 do 15. 2. 2021 U oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou se koná následně jednotná přijímací zkouška v termínech 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021. Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. 10. 2020.

- Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 15. 1. 2021 do 31. 1. 2021; přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy 2 termíny talentové zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

- Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2021; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února 2021. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Jednotná přijímací zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února 2021; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou postupuje ředitel stejně jako při přijímání do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

1. kolo přijímacího řízení středních škol - řádný termín

- Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna do 31. 1. 2021 a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení na webových stránkách SŠ.

- V rámci kritérií přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky.

- Přihlášky se podávají vždy přímo na příslušnou střední školu (řediteli, na sekretariát, na podatelnu) do 1. 3. 2021. Lze je zaslat poštou, doporučuji odnést osobně. Doporučuje se převzít si potvrzení o podání přihlášky.

- Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.

- Pokud žák podává dvě přihlášky, obě přihlášky musí být stejné, tzn. stejné pořadí škol a oborů na obou přihláškách. Jinak jsou přihlášky neplatné. Každá přihláška musí být opatřena originálními podpisy a razítky.

- Na přihlášku pro řádné termíny se uvádí hodnocení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 9. ročníku.

- Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní přede dnem konání prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky, případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

- Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Náhradní termín přijímací zkoušky

- Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu, který je stanoven na 12. 5. a 13. 5 2021.

Další kola přijímacího řízení 

- Volná místa pro další kola přijímacího řízení naleznete zde: http://www.jmskoly.cz/ nebo na webových stránkách jednotlivých SŠ.

- Kritéria pro další kola přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách SŠ nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

- Není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech).

- Není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení, doporučujeme kontaktovat SŠ  a domluvit se na požadavcích pro přijetí žáka v dalším kole.

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

- Doporučuje se vykonat JPZ v obou termínech, zvyšuje se tím možnost lepšího výsledku.

- JPZ se koná z českého jazyka a literatury (zkouška trvá 60 minut a povolenou pomůckou je propisovací tužka) a z matematiky a její aplikace (zkouška trvá 70 minut a povolenými pomůckami jsou propisovací tužka a rýsovací potřeby).

- Jako psací potřeba je povolena pouze modře nebo černě píšící propisovací tužka, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně, nepovolenými pomůckami jsou např. mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky,...

-  Základní informace o jednotné přijímací zkoušce: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

- Ilustrační testy: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

- V 1. řádném termínu, tj. u čtyřletých oborů 12. 4. 2021 a u víceletých oborů 14. 4. 2021 koná uchazeč JPZ na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

- Ve 2. řádném termínu, tj. u čtyřletých oborů 13. 4. 2021 a u víceletých oborů 15. 4. 2021 koná uchazeč JPZ na škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná

- Při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání SŠ skupiny 82 Umění a užité umění.

Výsledky přijímacího řízení

- Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek písemného testu českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky.

- Cermat pošle výsledky JPZ řediteli SŠ nejpozději do 28. 4. 2021, ředitel SŠ následně vydá rozhodnutí o přijetí nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výsledků JPZ, tzn. ředitel SŠ musí zveřejnit (na veřejně přístupném místě SŠ a způsobem umožňujícím dálkový přístup - webová stránka SŠ) rozhodnutí o přijetí v anonymizované podobě nejpozději 30. 4. 2021.

- Pokud žák nekoná žádnou přijímací zkoušku, zveřejní ředitel rozhodnutí o přijetí od 22. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

- Po zveřejnění rozhodnutí o nepřijetí doporučuji ihned navštívit SŠ, požádat o vydání rozhodnutí o nepřijetí a hned na místě podat odvolání (není třeba čekat na zaslání rozhodnutí o nepřijetí poštou).

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ

- Odvolání se podává písemně řediteli SŠ ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

- Doporučuji podat tuto žádost vždy, pokud nebyl žák přijat z kapacitních důvodů - je možná šance přijetí z důvodu nenastoupení všech přijatých žáků v 1. kole.

- Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na SŠ: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti

Uchazeči s speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

- Společně s přihláškou odevzdá do 1. 3. 2021 uchazeč na každé SŠ i platné doporučení školského poradenského zařízení. ŠPZ vydává vždy dva totožné výtisky doporučení.

- Podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, rozhodne ředitel SŠ o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ (nejčastěji se navyšuje časový limit nebo je umožněno používání kompenzačních pomůcek).

- Informace o úpravách podmínek přijímacího řízení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni