Pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

Zápis do 1. tříd ZŠ Brno, Horácké nám. 13

Co (kromě jiného) nabízíme?

 • výuku s použitím daltonského plánu (http://www.czechdalton.cz/o-daltonu)
 • skupinovou práci, projektovou výuku, celoškolní projekty
 • respektování individuálních vzdělávacích potřeb dětí
 • nadstandardní péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • možnost otevření třídy s programem Začít spolu na pracovišti Horácké náměstí (https://www.zacitspolu.eu)
 • výuku všech předmětů moderními metodami; v matematice mimo jiné i s využitím metody prof. Hejného (https://www.h-mat.cz/hejneho-metoda)
 • péči o co nejlepší vztahy mezi všemi zúčastněnými (certifikát „Férová škola“)
 • ochotu komunikovat…

Kdy se na to můžete přijít podívat a vyzkoušet?

 • Dny otevřených dveří (podle aktuální situace; termíny budou na školním webu a facebooku)
 • Škola na zkoušku (termín bude zveřejněn na školním webu a facebooku)
 • Edukativní skupiny pro předškoláky (termín bude zveřejněn na školním webu a facebooku)

Kolik bude tříd a kolik dětí v nich?

 • můžeme otevřít 5 prvních tříd (podle konečného počtu zapsaných dětí)
 • plánovaný počet dětí ve třídách bude 24 - 26

Co udělat před zápisem?

 • zaregistrovat svého předškoláka na webových stránkách (https://zapisdozs.brno.cz)
 • vytisknout si z těchto stránek žádost o přijetí nebo žádost o odklad (v případě potíží Vám pomůžeme s registrací u zápisu)

Kdy k zápisu na naši školu?

 • v pátek 9. dubna 2021 od 14.00 do 17.00
 • v sobotu 10. dubna 2021 od 9.00 do 11.00
 • zápis pro obě pracoviště bude na budově Horácké nám. 13

co s sebou k zápisu?

 • občanský průkaz a rodný list dítěte
 • formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vytisknutý z http://zapisdozs.brno.cz )
 • zápisní list naší školy (ke stažení na https://zshoracke.org/sites/default/files/2019-03/zapisni_list_19.pdf )
 • případně Zápisní list do školní družiny (ke stažení na https://zshoracke.org/sites/default/files/2019-03/zapisni_list_druzina_19.pdf )

Co je ještě důležité:

 • do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. 8. 2021 dovrší věk šesti let a děti, které měly pro školní rok 2020/2021 odklad školní docházky (i tyto děti musí znovu k zápisu)

k odkladu školní docházky potřebujete:

 • žádost o odklad
 • doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa
 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, kontakty na tato zařízení je možno najít na webu školy). Protože je obě doporučení třeba odevzdat už u zápisu, je nutné včasné objednání v pedagogicko – psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru

k zápisu nešestiletého dítěte (dítě, které nedosáhne věku šesti let v den zahájení školního roku):

 • žádost o přijetí
 • u dítěte narozeného v období od září do konce prosince doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra,)
 • u dítěte narozeného v období od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku Základní školy Brno, Horácké náměstí 13

 

Do prvních tříd pro školní rok 2019/20 se v rámci zápisu přednostně přijímají děti podle následujících

kritérií:

1. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve spádové oblasti školy.

2. Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve spádové oblasti školy, jeho zákonný zástupce prokáže, že ve

spádové oblasti bydlí (jiný než trvalý pobyt).

3. Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve spádové oblasti školy. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte.

4. Dítě nemá trvalý pobyt ve spádové oblasti školy.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1 k bodu 4. Pokud ředitelka

školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí

dětí los. Losování proběhne za účasti zástupce zřizovatele.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, která se při rozhodování řídí kapacitou školy

a jednotlivých tříd.

Kritéria pro rozdělení žáků na jednotlivé budovy školy. Jedná se o budovu na Horáckém náměstí 13

a budovu na ulici Uprkova 1a

Rodič může vyznačit na zápisovém listu, kterou z budov pro umístění svého dítěte upřednostňuje. V případě, že

nebude možné z kapacitních důvodů rodičům vyhovět, bude rozdělení dětí probíhat dle následujících kritérií

1. Dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti školy. Dítě má na dané budově staršího sourozence, který bude na

této budově umístěn ještě v době nástupu sourozence do 1.třídy

2. Dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti školy. Na určitou budovu se umisťuje dle bydliště. Pro rozdělení

ulic, příslušných k jednotlivým budovám bylo použito rozdělení ulic mezi budovy, které určovala

vyhláška města Brna 18/2004. Nově vzniklé ulice v následujících letech byly rozděleny vedením školy.

3. Dítě nemá trvalý pobyt ve spádové oblasti školy. Dítě má na dané budově staršího sourozence, který bude

na této budově umístěn ještě v době nástupu sourozence do 1.třídy

4. Rodiče dítěte mají zájem o jeho zařazení do třídy s programem Začít spolu na pracovišti Horácké náměstí

13

5. Dítě nemá trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

budova Horácké náměstí:

Böhmova, Boženy Antonínové, Brigádnická, Bratří Křičků, Cupákova, Dolnice, Generála Kadlece,

Gromešova, Hapalova, Horácké nám., Jandáskova, Jehnická, Jezerůvky, Karásek, Kárníkova, Kolaříkova,

Královka, Kronova, Kunštátská (lichá č. 1 – 21, sudá č. 2,4), Letovická, Loučky, Luh, Malíkova, Marie

Hübnerové, Maříkova, Měřičkova (lichá č. 61 – 91, sudá 44 – 54), nám. Vojtěšky Matyášové,

Novoměstská (lichá č. 45 – 63), Ovčírna, Palackého nám., Pod Hájkem, Pod Zahradami, Skoumalova,

Skrejš, Sněžná, Tumaňanova (po hranici městské části), Úhledná, Úlehle, U Vránova mlýna, Vlasty

Pittnerové, Železničářská, zbývající území městské části Řečkovice a Mokrá Hora mimo ulice.

MČ Brno – Ivanovice: Atriová, Černá, Černohorská, Fedrova, Hatě, Hřebíčková, Ivanovických legionářů,

Jezerůvky (č. 17–23), Jižní svahy, Kouty, Lysická, Mácova, Meduňková, Na Nivách, Pod Ostrou,

Podbabská, Pokorova, Příjezdová, Řečkovická, Sychrov, U Křížku, V Kolíbkách, Weighartova,

Zatloukalova, Zelinky, zbývající území městské části Ivanovice mimo ulice.

budova Uprkova:

Azurová, Banskobystrická (lichá č. 1 – 39, sudá č. 2 – 32), Bohatcova, Dillingerova, Díly, Družstevní,

Duhová, Fialová, Gusty Blahové, Jelení, Koláčkova, Kořenského, Kremličkova, Kubova, K Západi,

Lacinova, Ladova, Leknínová, Medlánecká, Nachová, Olšanského, Oranžová, Prašná, Prumperk,

Renčova, Sibiřská (lichá č. 1–39, sudá č. 2–38),, Škrétova, Terezy Novákové, Uprkova, Vážného,

Veselka, Vitáskova, Vránova (lichá č. 115 – 191, sudá č. 102 – 172), Žilkova, Žlutá, zbývající území

městské části Řečkovice a Mokrá Hora mimo ulice.

Pořadí rozdělení dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1 k bodu 5. Pokud ředitelka

školy nebude moci uspokojit všechny děti splňující tato kritéria, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí

los. Losování proběhne za účasti zástupce zřizovatele.

O rozdělení dětí do jednotlivých budov školy rozhoduje ředitelka školy na základě výše uvedených kritérií.

Příloha: Desatero pro rodiče

(zdroj: MŠMT, Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce, č.j. MSMT-10670/2014)

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v

sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné

noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)

zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní

papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky,

srovná hračky)

postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

zvládá odloučení od rodičů

vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se

přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

je si vědomé zodpovědnosti za své chování

dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi,

modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření

pohybu)

umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

řadí zpravidla prvky zleva doprava

používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla

zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí),

nachází jejich společné a rozdílné znaky

složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena,

číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních

matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že

číslovka vyjadřuje počet)

orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do

pěti (deseti)

porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden

větší či menší)

rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky,

rébusy, labyrinty

rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes),

pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a

vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně

zajímavé)

záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat,

částečně i zhodnotit

pamatuje si říkadla, básničky, písničky

přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a

dokončit je

postupuje podle pokynů

pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky

ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým

pociťuje náklonnost, se kamarádí

nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)

zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí

skupiny

vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy,

všímá si, co si druhý přeje)

je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo

správné, co ne

zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

zná celou řadu písní, básní a říkadel

zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní

roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí

do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz,

nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o

pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná

domácí zvířata)

ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku,

na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např.

orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou

členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména

některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé

technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např.

počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho

ochrana, nakládání s odpady)

přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a

národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u

lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla

dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

zná faktory poškozující zdraví (např. kouření)

uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí