Školní poradenské pracoviště

Základní charakteristika poradenských služeb ve škole
Poradenské služby ve škole jsou od září 2005 zajišťovány školním pedagogickým pracovištěm – školním psychologem, výchovnými poradkyněmi a metodičkami prevence. ŠPP spolupracuje se specializovanými poradenskými pracovišti, tj. pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), se středisky výchovné péče (SVP) a s Informačně-poradenským střediskem ÚP.

 

Výchovný poradce:

 • koordinuje kariérové vzdělávání a diagnosticko-poradenské činnosti k volbě povolání,
 • zajišťuje individuální poradenství k volbě povolání ve spolupráci s třídními učiteli,
 • organizuje spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními – PPP, SVP, SPC,
 • zajišťuje skupinové návštěvy žáků na úřadu práce,
 • přípravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, shromažďuje posudky k integraci, zajišťuje dokumentaci, zařazuje žáky k jednotlivým speciálním pedagožkám, vypracovává individuální vzdělávací plány, organizuje práci s integrovanými žáky v reedukačních hodinách, poskytuje informace rodičům, třídním učitelům a vyučujícím jednotlivých předmětů o práci v reedukačních hodinách, hodnotí práci s integrovaným žákem v IVP v každém pololetí,
 • poskytuje potřebné informace žákům, rodičům, pedagogům,
 • vede písemné záznamy o obsahu své činnosti a realizovaných opatřeních,
 • shromažďuje odborné zprávy o žácích a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,
 • vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost, např. žáci ze sociálně kulturního znevýhodněného prostředí
 • koordinuje aktivity zaměřené na integraci žáků – cizinců,
 • koordinuje přijímací řízení, sleduje úspěšnost,
 • metodická pomoc pedagogům v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, IVP apod..

 

Školní metodik prevence:

 • koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy,
 • koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů,
 • metodicky vede učitele v oblasti prevence,
 • řeší neomluvené a nevěrohodné absence (prvoplánově řeší třídní učitel, MP v případě sociálně patologických jevů),
 • koordinuje vzdělávání pedagogů v oblasti prevence,
 • koordinuje spolupráci školy s dalšími institucemi a metodikem prevence v PPP,
 • vede písemné záznamy o své činnosti a navržených opatřeních,
 • prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává odborné zkušenosti,
 • vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracujících institucí,
 • vyhledává rizikové žáky, poskytuje jim a rodičům poradenské služby, zajišťuje péči odborného pracoviště,
 • spolupracuje s třídními učiteli na zachycování varovných signálů s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivců a tříd.

 

Školní psycholog:
Školní psycholog se podílí na všech uvedených aktivitách ve spolupráci se členy ŠPP.
Dále zajišťuje:

 • individuální konzultace se žáky: žáci se k ŠP dostávají z vlastní iniciativy nebo na podnět rodičů či učitelů; v případě zájmu dítěte a souhlasu rodičů je zařazeno do dlouhodobé péče,
 • kariérové poradenství: žáci ve škole absolvují skupinové vyšetření a poté jsou s rodiči zváni na individuální konzultace,
 • práce se třídou: jedná se především o prevenci a dále o diagnostiku a nápravu vztahových problémů, dále také o řešení nekázně ve třídě,
 • konzultace s učiteli,
 • konzultace s rodiči,
 • adaptační pobyt žáků 6. tříd: je nabízen nově utvořeným kolektivům v šestých třídách,
 • rozvíjející skupinka pro žáky prvních tříd: edukativně- stimulační skupinka pro žáky, již mají dílčí nedostatky ve zvládání školních dovedností,
 • práce s žákovskou samosprávou.

 

Veškeré služby ŠP mohou být poskytovány na základě generálního a individuálního souhlasu zákonných zástupců.
Souhlasu není potřeba:
při prvním kontaktu s žákem, který sám pomoc vyhledá – krizová intervence,
při podezření na týrání nebo zneužívání dítěte další osobou,
v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

Kontakty na pedagogicko-psychologické poradny a speciální poradenská centra, se kterými spolupracujeme:

PPP Brno, Kohoutova 4, 613 00 Brno, telefon: 545 223 379-80; e-mail: kohoutova@pppbrno.cz;

PPP Voroněžská 5, 616 00 Brno, telefon: 543 216 135 nebo 775 211 793; e-mail: ppp@skolskykomplex.cz (dříve Hlinky)

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Veveří 15, 602 00 Brno, telefon: 739 450 034; e-mail: poradna@kpppb.cz

SPC Štolcova 16, 618 00 Brno, telefon: 548 424 075 nebo 774 204 473; e-mail: spc@autistickakola.cz

SPC Novoměstská 21, 621 00 Brno, telefon: 541 226 090, e-mail: skola@zsspbrno.cz

 

 

Konzultační hodiny ŠPP

 

Školní poradenské pracoviště - kontakty a konzultační hodiny

Mgr. Alena Khazalová, výchovná poradkyně, tel. 724 104 001, 730 516 120 nebo 533 424 155, akha@volny.cz              konzultační den/hod.: úterý 14.00 – 14.30

Mgr. Lenka Mynářová, výchovná poradkyně, tel. 541 321 507/kl.31, l.mynarova@zshoracke.org                   konzultační den/hod.: pondělí 13.50 - 14.20

Mgr. Irena Procházková, výchovná poradkyně, tel. 541 321 507/kl.19, i.prochazkova@zshoracke.org
konzultační den/hod.: úterý 14.15 – 14.45

Ing. Ilona Nesňalová,metodik prevence 2.stupně, tel.736 700 881 nebo 541 321 507/kl.30, i.nesnalova@zshoracke.org    konzultační den/hod.: středa 15.15 – 16.00

Mgr. Jana Vlachová, metodik prevence 1.stupně/Hor., tel.: 541 321 507/kl.19,  j.vlachova@zshoracke.org konzultační den/hod.: pátek 14.30 – 15.00

Mgr. Irena Košutová, výchovná poradkyně a metodik prevence 1.stupně /Uprkova, tel.: 724 557 811,  i.kosutova@zshoracke.org  konzultační den/hod.: pondělí 13.00 – 13.45

Mgr. et Mgr. Michaela Rinková, speciální pedagog, tel.541 321 507/kl.19, m.rinkova@zshoracke.org   konzultační den/hod.: pondělí 13.45 - 14.15

Pracoviště psychologů

Na ZŠ Horácké nám. působí dva školní psychologové - Mgr. Jolana Ševčíková a Mgr. Martin Hofman

Nabízíme konzultační, poradenské, diagnostické, metodické či informační služby. Pracujeme se žáky, pedagogy i rodiči. 

Naši pracovnu najdete na pracovišti Horácké nám. v části budovy, kde sídlí třídy 1. stupně - ve druhém patře jsou to první dveře vpravo (vedle Lidl Music); na pracovišti Uprkova dveře vpravo hned vedle sborovny.  

Uvedené konzultační hodiny slouží především jako kontaktní hodiny pro žáky, kteří s námi pravidelně nepracují či potřebují něco akutního.  Pro rodiče a pedagogy nejsou předem stanoveny konzultační hodiny. Termín konzultace vám rádi nabídneme co nejdříve na základě naší domluvy telefonem, mailem či osobně.

Jsou-li dveře naší pracovny otevřené, jste srdečně zváni i mimo konzultační hodiny!

 

Mgr. Jolana Ševčíková

Pracovní doba                            Otevřené konzultační hodiny pro žáky

Pondělí   7.30 – 16.30 (HN)            14.00 – 14.30 konzultace pro žáky

Úterý      7.30 – 16.00 (HN)            13.30 – 14.00 konzultace pro žáky

Středa    7.30 – 16.30 (Uprkova)    

Čtvrtek    7.30 – 16.00 (HN)           13.00 – 14.00 konzultace pro žáky

Pátek     7.30 – 15.00 (HN)

Další konzultační hodiny dle domluvy: mobil +420 721 682 413, tel. 541 321 507/kl.11, email: j.sevcikova@zshoracke.org.

 
Mgr. Martin Hofman

mobil +420 604 270 894, tel. 541 321 507/kl.11, email: m.hofman@zshoracke.org

Konzultační hodiny dle domluvy.

 

Pozn.: Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se školní psycholog (a další poradenští pracovníci školy) dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů.